Der er for nylig opnået enighed mellem bygherren Vattenfall og den lokale vindmølleforening, som organiserer bl.a. områdets lodsejere om en aftale, der tilgodeser lokalområdet. 

Forud herfor udsatte By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune for nylig sagens godkendelse, og den er igen på torsdagens møde i udvalget, inden også Aalborg Byråd skal godkende den del, som angår placeringen af 16 vindmøller i Aalborg Kommune.

Nørrekær Enge er et af de ni områder, der blev peget på til opstilling af vindmøller i vindmølleplanen fra september 2013. På baggrund heraf har Aalborg Kommune modtaget en ansøgning om opstilling af 16 vindmøller i Nørrekær Enge. 

Nørrekær Enge er beliggende hen over kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg. I 2009 blev der opstillet 13 vindmøller i Nørrekær Enge – 7 i Vesthimmerlands Kommune og 6 i Aalborg Kommune. I kommuneplanen er det fastlagt, at yderligere planlægning i området skal ske i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, så der kan udarbejdes et sammenhængende og ensartet projektet hen over kommunegrænsen. 

I forbindelse med fordebatten blev det fra kommunernes side præciseret, at det var en forudsætning for igangsætning af den egentlige planproces, at der skulle være enighed om ét projekt for hele området – et projekt der omfattede både Vattenfalls projekt og de private lodsejeres projekter. 

Dette oprindelige fælles projekt modtog kommunerne i marts 2016. Det bestod af i alt 40 vindmøller – 24 i Vesthimmerlands Kommune og 16 i Aalborg Kommune. Gennem forhandlinger er dette tal nu nedbragt til 20 møller i Vesthimmerlands Kommune.

Møller op til 150 meter 
De aktuelle planer giver nu mulighed for opstilling af 16 vindmøller på 149-150 meters højde i Aalborg Kommunes del af Nørrekær Enge. Møllerne skal etableres på fire parallelle rækker (parallelt med den eksisterende række vindmøller i området). Samtidig giver tilsvarende planer i Vesthimmerland mulighed for opstilling af 20 vindmøller i Vesthimmerlands Kommunes del af Nørrekær Enge. Møllerne skal hen over kommunegrænsen opstilles på parallelle og ubrudte rækker som en samlet opstilling. 

Behandling af sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 8. november i år, da Vesthimmerlands Kommune ønskede at få afklaret mulighed for at få fire udtagne møller ind i projektet igen. Der har været møde med Viborg Stiftsøvrighed den 14. november 2018. Her afviste Stiftet at ændre den indgåede aftale. 

I forhold til indstillingen den 8. november er der nu enighed om en aftale mellem Vattenfall og Nørrekær Enges Vindmølleforening, og det er en ændret baggrund for torsdagens behandling i By- og Landskabsudvalget. 

Aftale med Nørrekær Enges Vindmølleforening 
I maj måned 2017 underskrev Vattenfall og Nørrekær Enges Vindmølleforening en hensigtserklæring med henblik på at søge et større lokalt ejerskab i form af lokalt ejede fondsmøller. Idet ministeren har afvist lokalforeningens ansøgning om dispensation til selv at forestå udbuddet af VE-anparter, bliver det jf. lokalforenings aftale med Vattenfall så Vattenfall som står for selve opstillingen af alle møllerne (undtagen de 7 private møller). 

Vattenfall og Lokalforeningen har siden forhandlet med henblik på, at få hensigtserklæringen udmøntet i en konkret aftale. Der er medio november 2018 opnået enighed om en konkret aftale mellem parterne. Vattenfall har underskrevet aftalen, og Lokalforeningens advokat har tilkendegivet, at aftalen imødekommer Lokalforeningens krav og er i overensstemmelse med hensigtserklæringen mellem parterne. 

Som det fremgår af en del af de høringssvar, der er afgivet i den offentlige høring hen over sommeren 2017, er der mange svar fra især lokalområdet som kobler deres accept af vindmølleprojektet sammen med, at der er en aftale om lokalt medejerskab til en del af mølleprojektet.