Aalborg Kommune ønsker at få flere til at cykle og gå, og for landsbyerne og strækninger i det åbne land er der sat fokus på at skabe fleksible mobilitetsløsninger, rekreative forbindelser og lokal mobilitet. Kommunen går derfor snart i gang med at omdanne strækningen mellem de Farstrup og Kølby til en såkaldt 2÷1 vej (2-minus-1-vej), der kan laves inden for det eksisterende vejareal. Løsningen er et alternativ til en dyr cykelsti, der har lange fremtidsudsigter. 

Der udføres:
• afstribning af en 2÷1 vej på den ca. 1,5 km lange strækning i det åbne land, understøttet af
• skiltet hastighedsbegrænsning på 60 km/t samt
• udskiftning af eksisterende helleanlæg i Farstrup til en ny, smallere type af hensyn til trafikafviklingen.

Formålet er, at:
• skabe en mere tryg forbindelse for lette trafikanter, børn som voksne, i deres færden mellem byerne til/fra skole, daginstitution er, fritidsaktiviteter etc.
• opnå bedre sammenhæng mellem de to byer, der er tæt for-  bundne.
• tilskynde flere til at bruge cyklen, frem for bilen.

Hvad er en 2÷1 vej?
2÷1 veje er veje med ét spor, men med dobbeltrettet trafik. Vejtypen skal signalere mere plads til de bløde trafikanter og kan anvendes på veje med forholdsvis beskeden trafik. 2÷1 veje er afmærket, så kørebanen visuelt fremstår som én vognbane. De resterende ydre arealer omdannes til vigeareal, der gør det muligt for to modkørende biler at passere hinanden. De brede kantbaner fungerer både som vigeareal, når modkørende biler skal passere hinanden, og som færdselsareal for bløde trafikanter. 

Udformning:
En 2÷1 vej består af ét afstribet kørespor i vejmidten, der i begge sider er afgrænset af brede kantbaner, udført med punkterede brede kantlinjer. 

Trafikafvikling og adfærd: Trafikanterne skal udvise et andet færdselsmønster på en 2÷1 vej i forhold til en almindelig 2-sporet vej.

• Bilister skal på den nye vej normalt placere sig midt på vejen.
• Kantbanerne skal benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende bilister mødes.
• Når bilister møder modkørende samtidig med, at der færdes lette trafikanter, skal bilisterne køre ind bag de lette trafikanter.

Erfaringer: Aalborg Kommune og andre kommuner har også anvendt denne type afmærkning på andre strækninger og har gode erfaringer hermed, bl.a. et øget antal cyklister og forbedring af den oplevede tryghed.