Vil Aalborg Byråd lukke skoler i Bislev, Nørholm, Sebber og syv andre steder?

Fra Leo Helmer, Vokslev, formand for foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune har redaktionen modtaget dette læserbrev:

Åbent brev til Aalborg Byråd 

Børn og Undervisning skal spare 106 mio. over de næste 3 år. I den forbindelse har rådmand Mor-ten Thiesen til TV2Nord sagt, at det er dyrt at holde liv i landsbyerne, og han ikke er bange for at lukke landsbyskoler hist og pist.  

LAK har erfaret, at Børne- og Undervisningsudvalget overvejer at lukke mellem 8 og 10 landsby-skoler. LAK gætter på, at det drejer sig om skolerne i Hou, Sebbersund, Bislev, Ellidshøj, Grindsted, Tylstrup, Ulsted, Nørholm, Langholt og Gudumholm.  

Nu er det nok. Man kan godt finde 600 mio. til en ny Limfjordsforbindelse over Egholm, og 100 mio. til en gang- og cykelbro til Stigsborg og endnu flere millioner til Plusbus. Der er tilsyneladende oce-aner af penge til udvikling af Aalborg by. Det er fint nok for os, der bor i landdistriktet, og som skal være med til at betale, men det skal ikke ske på bekostning af vores små landsbyskoler. Man stop-per ikke Aalborgs udvikling ved at udsætte præstigeprojekter, men man stopper udviklingen af en landsby for altid - ved at lukke landsbyskolen.   

Overvejelser i småbørnsfamilier om at flytte på landet, hænger sammen med, om der er en skole i nærheden. Det ved byrådet godt, hvilket også fremgår tydeligt af kommunens landdistriktspolitik:  

”Aalborg Kommune ser skolerne som et centrum for det lokale fællesskab og en katalysator for udvikling i landdistriktet. Et lokalt centrum, der kan medvirke til at fastholde og tiltrække børnefami-lier til landdistriktet. Det tilstræbes, at skolerne bliver en meget aktiv del af lokalsamfundet – også efter skoletid.” 

Lukkes 8-10 landsbyskoler, vil byrådets og LAKs mange års bestræbelser på at forbedre forholde-ne i landdistriktet være tabt på gulvet for altid. Børn og Undervisning sparer godt nok 2,5 %, men påfører til gengæld Sundhed og Kultur - som har ansvaret for udvikling af kommunens landdistrikt - et uløseligt problem. Hvor smart er det lige?   

Muligvis oprettes der friskole i nogle af landsbyerne, men så sparer kommunen jo ingenting. Og oprettes der ikke friskole, står kommunen med usælgelige bygninger, som gradvis vil forfalde, og i sidste ende koste dyrt.  

Cykelstier og offentlige transportmuligheder i landdistriktet er for længst sparet væk, så de i forve-jen hårdt pressede børnefamilier på landet, er nødsaget til at køre børnene selv. Børnene får der-ved mindre motion. Familien får længere transporttider og større transportudgifter, og samfundet større CO2-udledning. 

I dag har alt for mange børn og unge desværre psykiske problemer. Er årsagen de store skoler med de høje klassekvotienter? Måske – måske ikke, men fakta er, at mange børn har behov for ro og tryghed i nære omgivelser. Det hænger jo ikke sammen med, at stressede forældre skal køre børnene frem og tilbage til den store byskole mange kilometer væk, og der ingen klassekammera-ter bor i landsbyen efter skoletid. Alle børn har krav på en god skolegang samt et trygt og aktivt hverdagsliv, og psykiske ungdomsproblemer koster kommunen mange penge.     

LAK mener ikke, alle landsbyskoler skal bevares for enhver pris. Hvis skolen ikke har tilstrækkelig opbakning fra lokalsamfundet og elevtallet er faldende, vil det hverken pædagogisk eller lærings-mæssigt være fornuftig at bevare landsbyskolen. Men det giver ingen mening at lukke en landsby-skole med stor forældreopbakning.

Det er på høje tid, byrådet overordnet og langsigtet forholder sig til, hvad man vil med Danmarks 6. største landdistrikt. Siden vedtagelsen af ”Danmark i balance” i 2018 har der været krav om, at kommunerne aktivt skal understøtte og udvikle kommunens levedygtige landsbyer. Nu foregår der tilsyneladende drøftelser i Børne- og Undervisningsudvalget om aktivt at afvikle landsbyerne. Er det overhovedet lovligt?  

Vi skal udvikle hele Aalborg kommune sammen. Vi skal se tingene i en større sammenhæng – ikke den enkelte forvaltning hver for sig. Vi skal ikke centralisere yderligere. Vi skal følge den vej, som fører til mere nærhed og sammenhold, natur og biodiversitet, fællesskab og tryghed, mindre stress og jag. Morten Thiesen er muligvis ikke bange for at lukke 8-10 landsbyskoler, men det burde han være, hvis han tænkte sig om