Frejlev er en oplandsby til Aalborg, der kan supplere og understøtte Aalborg som Nord-danmarks Vækstdynamo.

Her er uddrag af kommunens udviklingsplan for Frejlev:

Byen har ca. 2.900 indbyggere. og forventes at vokse til ca. 3.300 indbyggere i 2031. Det skal være rart at være borger i Frejlev uanset, hvor man er i livet. Der skal byud-viklingsplanen skabe de optimale rammer for det gode hverdagsliv, hvor det er godt at bo, leve og arbejde.

Samlet set skaber byudviklingsplanen rummelighed til ca. 400-500 nye borgere. I Frejlev er der en eksisterende rummelighed på ca. 130 boliger, hvilket udvides med ca. 240 boliger.

Frejlev skal udvikles og styrkes, som en by, hvor man kan bo hele livet. Byen skal hænge bedre sammen internt og med det omgivende landskab. Nibevej skal løftes som byens centrum.

Frejlev står overfor en periode med omdannelse. Tidligere er der er sket en omdannelse i bymidten, hvor de fleste af de gamle gårde, som tidligere lå  langs Nibevej, er blevet omdannet til boliger, især ældreboliger. Byens brugs er blevet erstattet af en ny Rema 1000, som ligger i en ny bygning, som indholder to andre butikker og lejligheder. Det er en positiv udvvikling, som forventes at fortsætte.

De næste steder der står overfor omdannelse er erhvervsområderne i de tidligere grusgrave syd for Nibevej. Der har været råstofindvinding i Frejlev i mange år. Da Frejlev var en lille samling gårde lå grusgraven i udkanten af byen. Det udviklede sig til tre store grusgrave, hvor de to blev brugt til industri og oplagring efter at graveaktiviteterne ophørte.

Industrien har været på vej ud af byen i lang tid og det er på tide at se, på hvordan erhvervsområdet skal omdannes, når aktiviterne er stoppet. Arealerne ligger meget centralt og det giver mulighed for udvikle bymidten, skabe bedre forbindelser på tværs af byen og få nye boligtyper i Frejlev.

Områderne i Frejlev, som planlægges omdannet.

Frejlev har i dag en befolkning på ca. 2870 indbyggere.

Byudviklingsplanen sikrer, at de nævnte strukturer fastholdes, at nybyggeri og omdannelse sker på en sådan måde, at byen bliver mere sammenhængende og de grønne og landskabelige kvaliteter fremhæves og styrkes.

Frejlevs fysiske rum danner rammen for det levede liv, og har indflydelse på byens sociale sammenhænge. Frejlev er kendetegnet ved, at det ofte er ved byens dagligvarehandel og ved skolen/hallen, at mennesker mødes. Der er derfor fokus på, at især disse to områder i byen skal forbedres. Der er blevet etableret fortov på nord-siden af Nibevej langs med dagligvare-butikken.

Det er vigtigt at understøtte den koncentration af butikker, der allerede findes i byen for at opretholde og udvikle et attraktivt by- og handelsmiljø, hvor dagligvarehandel, i tæt sammenhæng med eventuel ny udvalgsvare-handel, giver en god synergieffekt. De butikker, der placeres i byen, skal være beliggende indenfor centerområdet.

Nyt byrum
Når erhvervsarealerne inde i de tidligere grusgrave omdannes til center-område og boliger vil der opstå et nyt knudepunkt i byen omkring krydset Nibevej og Frejlev Skolevej. Der skal skabes en attraktiv forbindelse ind til den grønne grusgrav. Mellem boliger, centerområde og den grønne grusgrav skal der skabes et nyt byrum, som samler de forskellige aktiviteter.

Krydset Nibevej og Frejlev Skolevej vil ifølge udviklingsplanen danne et nyt knudepunkt i byen.

Ny bebyggelse i bolig- og centerområde skal åbne sig op mod det ny byrum.

Hvis der etableres forenings-, fælleshus eller lignende, så bør disse placeres i forbindelse med det ny byrum for at bidrage til at skabe et multifunk-tionelt byrum, hvor mennesker kan mødes på tværs af alder og arbejdsrelationer.

• Alle nye udviklings- og omdannelsesarealer er beliggende syd for Nibevej.

• 2/3 af nye boliger realiseres ved omdannelse af det nuværende erhvervsområde med bæredygtige tætte boligformer.

• 1/3 af nye boliger er nyudlæg på bar mark vest for den grønne grusgrav.

• Omdannelse af Bakkegården til tæt-lav boliger skal bidrage til et mere blandet boligudbud i de ældre boligområder syd for Nibevej.

• Der skal være det rette boligudbud til byens fremtidige befolkningssammensæt-ning.

• Nye boligområder skal indeholde attraktive fælles opholdsarealer, som kvantitativt lever op til kommuneplanens retningslinjer.

• Der udpeges centerområde langs Nibevej og midtbyafgrænsning.

Grusgravene
Området rummer Frejlevs erhvervsområde, som planlægges omdannet til bolig- og centerområde. Området består af to tidligere grusgrave, som ligger i forskellige niveauer og opdelt med en stejl skrænt. Især i den østlige del af området er der høje og stejle skrænter, som bebyggelsen skal tilpasses. Der skal sikres forbindelse på tværs af de to delområder ved at fjerne dele af den skrænten imellem dem, samt etablere stiforbindelser op ad skrænterne mod syd.

Der er en rummelighed på ca. 150 boliger i området. Boliger skal opføres som tæt-lav og etagerboliger.

Vest for den grønne grusgrav
Området er pt. opdyrket mark og græsningsarealer, som støder op til den grønne grusgrav og Drastrup Skov mod syd. Der lægges vægt på at der skabes en overgang til især Drastrup Skov, som tager hensyn til naturinteresserne i et skovbryn. Der kan etableres åben-lav og tæt-lav boliger i området. Rummeligheden er ca. 60 boliger.

Udviklingsplanen for Frejlev er i høring for tiden, forud for en egentlig politisk vedtagelser i Aalborg Byråd.