Frejlev Vandværk holdt i sidste uge ekstraordinær generalforsamling, hvor særligt punktet: »Fremlæggelse af finansiering og godkendelse af nyt vandværk« fik folk op af sofaerne.

Således kunne Frejlev Vandværks formand John Mandrup byde velkommen til 59 stemmeberettigede personer, og overlod derefter styringen til dirigent Lasse Jensen. 

Nyt navn og nye vedtægter
Frejlev Vandværk havde »godkendelse af vedtægtsændringer« på dagsordenens punkt to.  Her var der flere ændringer i andelsselskabets vedtægter. Flere af dem var sproglige, men især ét rækker ind i fremtiden, da Frejlev Vandværk blev afløst af fremtidens navn; Frejlev Vand. 

Endvidere vedtog man forslag til vedtægtsændring, således der fremover også bliver stemmeret for beboere i lejeboliger med kundenummer, altså ikke kun for ejere af ejendomme. Ved afholdelse af ordinær generalforsamling blev det også foreslået, at det kommende års budget fremover skal godkendes af generalforsamlingen – ikke som tidligere kun orienteres over for generalforsamlingen.

Da vedtægtsændringer skal vedtages af 2/3 af afgivne stemmer og at det desuden kræver 2/3 af medlemmernes tilstedværelse – her var kun den første forudsætning opfyldt. Derfor skulle forslaget om vedtægtsændringer behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Med 53 stemmer for og 4 imod, samt 1 blank blev de nye vedtægter vedtaget.
Det nye navn og vedtægtsændringerne blev klart vedtaget ved stemmeafgivningen, og havde øjeblikkelig virkning.

Frejlev Vandværk ændrende navn ved den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling til: »Frejlev Vand«. Ved samme lejlighed faldt bestyrelsens forslag, i første omgang, om at etablere et nyt vandværk i Frejlev.

Nyt vandværk
Bestyrelsen i Frejlev Vand har siden 2015 arbejdet på et nyt vandværk i Frejlev, da det nuværende vandværk nærmer sig en større renovering eller nyetablering. 

Bestyrelsen havde i samme forbindelse valgt at orientere om processen med projekt Nyt vandværk! Foruden en gennemgang af det hidtidige forløb, havde kassereren Jesper Tidemand udfærdiget et finansieringsforslag, som tilmed også indeholdt omkostningerne til øvrige store poster/opgaver i fremtiden, bl.a. ny boring, udskiftning af de gamle stikledninger ”i parkerne”, ny forsyningsledning til nye udstykningsområder og naturligvis den største post med nyt vandværk.

Her kunne bestyrelsen fremvise en sund økonomi –  både for nuværende, men også med tanke om etableringen af et nyt vandværk samt driften og vedligehold af de eksisterende ledninger i Frejlev. 
Ved stemmeafgivningen blev bestyrelsens ønske imidlertid stemt ned med et snævert flertal imod forslaget.

Fremtiden for nyt vandværk
Under den ekstraordinære generalforsamling blev der stillet forslag fra forsamlingen om, at Frejlev Vands bestyrelse kunne arbejde på en mere konkret økonomisk plan, for en eventuel ny vandværksbygning, og indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling når dette foreligger. Dette forslag mødte fremme blandt de fremmødte, hvorfor bestyrelsen blev sendt i arbejdstøjet, hvor de skal arbejde mere specifikt i de økonomiske poster for en eventuel etablering af en ny vandværksbygning i Frejlev.