By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune godkendte på sit møde torsdag oplægget til et kommuneplan tillæg og oplæg til en lokalplan for en ny børnehave i Frejlev.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en daginstitution i den vestlige del af Frejlev tæt ved Nibevej. Daginstitutionen tænkes som en bynær institution til 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn.

Der vil være mulighed for at udnytte de naturmæssige og landskabelige kvaliteter, som er i området. Derfor er det vigtigt, at daginstitutionen integreres i det omkringliggende landskab. Institutionen placeres på et areal i den vestlige del af Frejlev tæt ved Nibevej. Arealet er i dag ubebygget, og der er let adgang til området både på cykel, i bil og via kollektiv trafik.

Samtidig med udarbejdelsen af lokalplanen er der godkendt, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer området fra boligområde til område med offentligt formål. Der etableres en vej, som benævnes Else Marie Pades Vej.

Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger et nyt område til offentligt formål, hvor indenfor der kan placeres institutioner. En del af rammeområdet vest for den grønne grusgrav udgår og i stedet udlægges en ny ramme ved den grønne grusgrav.

Retningslinjen "Grønne og rekreative interesser i og ved byerne" er et supplement til "Det Grønne Danmarkskort". De grønne og rekreative arealer i byerne er væsentlige for lokalområdernes forsyning med kvaliteter for udelivet og har dermed også stor betydning for borgernes hverdag, sundhed og trivsel. For at understøtte dette holdes arealer til institutioner åbne for offentligheden og indgår derved også som opholdsareal med grønne og rekreative muligheder for lokalområdet. Arealet til den nye institution er derfor tilføjet retningslinjen "Grønne interesser i og ved byerne".

Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af en ny daginstitution ved Else Marie Pades Vej i Frejlev. Planen har fokus på at indpasse institutionen som en bynær børnehave med let adgang for særligt gående og cyklende, hvorfor der er indtænkt 3 stiadgange til institutionen. Samtidig er der særlig fokus på at indpasse institutionen i landskabet, da lokalplanområdet mod syd grænser op til et naturareal, dog uden at der gås på kompromis med funktionen.

Derudover sikrer lokalplanen, at nybyggeri opføres med grønne tage (sedumtage) og at primært facademateriale er træ, hvilket skal medvirke til bygningens indpasning i området og afhjælpe regnvandshåndtering. Lokalplanen lægger ligeledes op til, at de særlige terrænforhold i området skal udnyttes rekreativt i forbindelse med indretningen af udearealer og legeplads.