I dag mandag passerer vi 75 året for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig. Kun få nulevende husker de dage, hvor samfundet atter blev frit, og enhver atter kunne gøre som man selv ønskede – befriet for »den tyske jernhæl«.

Vi bringer her et par korte indslag fra Nibe Avis i dagene efter befrielsen, hvor friheden blev fejret, og byen modtog 15 unge, der i 1944 blev »taget« efter medvirken til modtagelse af engelske våben.

Fem af disse blev sendt til den tyske koncentrationslejr i Neuengamme, mens de øvrige nåede at flygte til Sverige. Alle kom få dage efter befrielsen hjem i god behold.

Nibe Avis, 8. maj 1945:
Nibe i dagene efter befrielsen
Søndagen blev ligesom lørdagen en strålende flagdag i Nibe. Gadebilledets særlige præg var de patrullerende frihedskæmpere, der i et antal af ca. 50 lørdag morgen pludselig dukkede op. Lutter velkendte ansigter, både fra byen og oplandet. Styrken bestod af mænd fra Nibe, Bislev, Vegger, Ejdrup, Sebbersund og Barmer, og står under ledelse af løjtnant Thorup Jensen, Nibe.

Skolebørnene fik fri, forretningerne var lukkede, og i gaderne myldrede folk, og børnene bar flag, skænket af direktør V. Smith (IPA), købmand Em Christensen (Tøjhuset) og urmager P. Schack.

I går (mandag d. 7. maj) gik flagene atter til top, da budskabet om Tysklands fuldstændige kapitulation kom, og atter i dag (tirsdag d. 8. maj) står byen atter flagsmykket. Skolen har fri og butikkerne er lukkede.

Modstandsbevægelsen har påbegyndt interneringen af tvivlsomme elementer, og indtil nu er der indbragt ca. 20, hvis forhold vil blive undersøgt. En del af dem er overført til Aalborg, der iblandt var gårdejer Martin Jensen, Byrsted, der var i besiddelse af tysk våben og våbentilladelse, og gårdejer Søren Bødker, Sønderholm, der for nylig har afsonet en straf for ulovligt opkøb af kreaturer.

»Feltmadrasserne« i byen og omegnen har i de forløbne dage måttet føle saksen, og på Hotel Nibe er interneret en flok på ca. femten, både klippede og uklippede.

En tysk militærbil passerer Skomagergade.

Nibe Avis, 18. maj 1945:
Stormende hyldest til Nibes hjemvendte fra koncentrations­lejrene 
I går beredte Nibe sig fra morgenstunden tiI at tage imod de 5 unge mænd, Frank Laur­sen, Martin Carlsen, Aage Chri­stensen (Kirk), Holger Jepsen og Karl Møller, der den 12. maj i fjor blev taget af Gesta-

po, og som siden i lang tid har været i koncentrationslejr i Tyskland. 

Ved et Tilfælde kom nogle af deres kammerater, som på samme dato i fjor måtte flyg­te til Sverrige, syv mand ialt, hvor de gik ind i den danske Brigade, netop også i går til Aal­borg, og 3 af dem, Eskild Bon­desen, Niels Jørgen Jensen og Poul Søndergaard, havde lej­lighed til et besøg i byen, hvor de blev stormende hyldet, over­rakt blomster og budt velkom­men af de op mod 1000 men­nesker, som var på benene for at tage mod de hjemvendle. Syv foreningsfaaer fra byen var mødt op, Frihedskæmperne, Pi­gespejderne og F.D.F. paraderede, og byen var flagsmykket. 

De hjemvendte fra koncen­trationslejrene måtte byen vente på, idet rejsen var blevet for­sinket., Ankomsten var først sat til kl. 21.30, derefter til kl. 23.30, da det bekendtgjordes, at de først kunde ventes kl. 0.30. Men in­gen svigtede, og efter at have ventet et belt år paa dem, tog man de sidste timer med hu­mør, og over 1000 mennesker var forsamlede på Torvet, i Nørregade og langt ud ad Aal­borgvej, hvor man underholdtes ved sang af Haandværkerforeningens sangkor, musik og fællessang, indtil den festsmykkede rutebil endelig kl. 1.30 ankom og blev modtaget med stormende jubel. 

De hjemvendte blev båret i guldstol og derefter ekskorteret af Fribedskremperne, Pigespej­derne og F.D.F. og med faner og musik i spidsen ført til det festligt oplyste torv, medens gaderne straalede af lys fra alle vinduer. 

Ved ankomsten til Torvet sang man ,»Kong Kristian« og »I Danmark er jeg født«, hvorefter provst Bondesen holdt velkomst­talen tiI de løsladte.

Provsten udtrykte byens glæede over at have dem hjemme igen, efter at de i det fremmede havde lidt under Gestapos Jernhæl. Han takkede dem for deres indsats og tak­kede dem, der var traadt i de­res fodspor og havde taget op­gaverne op.

På marchen til Torvet strø­ede smaapiger blomster paa gaden, og paa den improvisere­de tribune paa Torvet, en Bils Varelad, blev de hjemvendte overøst med tulipanhoveder i hundredvis.
Til deres hjem var der sendt et utal af blornster, og fra en Kreds af borgere modtog de hver en erindriagsgave paa 110 kr. og en guldkongenål fra urmager P. Schack.

Et nedskudt fly på mellemrejse og ophold på Torvet i Nibe skabte stor interesse.

Den samlede Nibegruppe bestod indtil maj 1944 af:
Frank Laur­sen, Martin Carlsen, Aage Chri­stensen (Kirk), Holger Jepsen og Karl Møller, Jørgen Christensen (Kirk), Henning Højgaard, Aage Larsen, August Hansen, Eskild Bondesen, Knud Erik Schiønning, Kaj Christensen, Niels Jørgen Jensen, Johannes Andersen og Poul Søndergaard.