Det fremlagte tilbud fra Aalborg Varme skal til afstemning blandt Nibe Varmeværks forbrugere. Det sker i april – og skal formentlig fremlægges ved to på hinanden følgende afstemninger.

210 deltagere, svarende til ca. 10 procent af forbrugerne under Nibe Varmeværk, var onsdag aften samlet til en orientering fra dels en arbejdsgruppe, der tidligere er nedsat blandt værkets forbrugere, dels en orientering fra Aalborg Varme og fra Nibe Varmeværks bestyrelse.

Rapport fra arbejdsgruppen
Fra den nedsatte arbejdsgruppe orienterede Christian August om de undersøgelser og konklusioner, som arbejdsgruppen er nået frem til. Gruppen var nået til, at to forskellige scenarier kunne være grundlaget for den fremtidige drift af Nibe Varmeværk.

– Det ene er, at en økonomisk forsvarlig brændselskilde er halm. Det kræver opførelse af et halmfyret varmeværk; evt. kombineret med det eksisterende værk. Denne model kræver investering på 90 mio. kr.

– Det andet scenarie er opførelse af tre vindmøller på varmeværkets område. Denne model kræver en større investering i vindmøllerne. Til gengæld er vinden gratis og kræver ikke mange udgifter til drift. Denne model anser arbejdsgruppen ikke for realistisk.

Arbejdsgruppen, der også havde bearbejdet mange andre scenarier, fik en tydelig tak for arbejdet, i form af et bifald.

Christian August gennemgik arbejdsgruppens forslag.

Grundig gennemgang af tilbud fra Aalborg Varme
Flemming Kielgast fra selskabet Aalborg Varme orienterede om dels selskabet Aalborg Varme og om hvordan der vil kunne ske overtagelse af Nibe Varmeværk.
En overtagelse vil betyde dels, at Aalborg Varme overtager de langfristede gældsforpligtelser, alle fysiske forhold og alt personale mv.

Grundlaget i Flemming Kielgasts gennemgang var, at Nibe Varmeværk – såfremt forbrugerne stemmer for det – overtages pr. 1. juli i år og derefter drives videre som selvstændigt værk, indtil der forventeligt i 2027 / 28 er etableret en rørledning fra Aalborg til Nibe.

Flemming Kielgast gennemgik hvad Aalborg Forsyning Varme generelt står for, og at man derfra opererer med en række forskellige energikilder, hvoraf flere er under udvikling.
Fælles for disse varmekilder er, at den kulfyrede blok på Nordjyllandsværket skal udfases senest 2028, og senest i 2035 skal fyring med fossilt brændstof, herunder gas, udfases.

Flemming Kielgast fra Aalborg Forsyning gennemgik oplægget til Nibe Varmeværks forbrugere i forbindelse med en evt. overtagelse af værket.

Kraftvarmetillæg i 20 år
Hvis forbrugerne under Nibe Varmeværk vælger at lade værket fusionere med Aalborg Varme, vil alle blive pålagt et kraftvarmetillæg på kr. 33,05 pr. kvm. bolig. Til gengæld vil man med de nuværende priser på varme fra Aalborg Varme få en lavere varmepris.

For de fleste forbrugere i parcelhuse vil dette betyde en lavere samlet varmepris, men der for forbrugere i de nyeste huse med meget høj isolering, være tale om en mindre stigning.

Ved en overtagelse af Nibe Varmeværk overtager Aalborg Varme samtidig værkets samlede, langfristede gæld, som ved seneste årsskifte var kr. 15.557.535.

Er det hele så med ?
Det fremgik af den efterfølgende debat, at såvel Nibe Varmeværk som Aalborg Varme skal udføre en del arbejder med at opdatere dele af Nibes forsyningsnet (rør mv.) i gaderne. Med Aalborg-modellen er denne omkostning »med i prisen«, mens Nibe Varmeværk må forventes at skulle dække omkostningen via forbrugerpriserne. Også det fremtidige produktionsanlæg vil med en Aalborg-løsning være »med i pakken«, mens der for Nibes vedkommende kun er forbrugerne til at betale denne kommende udvikling.

Kan Aalborg garantere varmeprisen?
Debatten på mødet bragte flere emner frem, bl.a., hvorvidt varmeprisen fra Aalborg Varme kan fastholdes på det nuværende niveau. – Det kan ingen jo garantere, understregede Flemming Kielgast, og det gælder alle energikilder og alle leverandører, incl. Aalborg Varme og Nibe Varmeværk.

I den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis bringer vi en del af debatten, som afsluttede mødet.