Fra Anne Lasthein, Eventyrbakken, Nibe, har redaktionen modtaget dette læserbrev:

Lokalplanen, som er til høring netop nu, omhandler den mark, som ligger ved Grydstedvej, lige syd for Eventyrbakken. Den er tiltænkt en ny parcelhusudstykning, som entreprenør Kimbo skal stå for. 

Da vi i 2006 købte grund på Eventyrbakken fik vi lokalplan nr. 83 fra Nibe kommune i hånden, og den beskriver fremtidsvisionen for samme mark således: Langs sydskel til udstykningen er i kommuneplanen udlagt et nyt skovbælte, der er en del af et sammenhængende skovbælte fra Skalskoven til Grydstedvej. Børneinstitutionen (beliggende på Eventyrbakken) vil få let adgang til dette nye, rekreative område. 

Med forventning om realisering af denne smukke naturplan og en større visionær byplanlægning for Nibe som helhed og Eventyrbakken i særdeleshed købte vi en grund lige ud til området syd for Eventyrbakken.

Det omtalte »Skovbælte« har været debatteret her i Nibe avis flere gange. Tilbage i juni 2020 skrev jeg et læserbrev om denne grønne vision og om muligheden for at etablere et rekreativt, grønt, sammenhængende bevægelsesbånd til glæde for alle borgere i Nibe. Jeg appellerede til Aalborg kommune og daværende Rådmand for By og Land, Hans Henrik Henriksen, om at tage ansvaret for byplanlægningen og ikke overlade det til de lokale entreprenører. Det startede en lang dialog med Hans Henrik Henriksen, og i de efterfølgende to år blev der afholdt 2 borgermøder om emnet. Jeg er blevet bidt af idéen om at forskønne Nibe med sådan et rekreativt stiforløb, som ideelt skal gå hele vejen rundt om Nibe. Det ville give mulighed for en ca. 10 kilometers tur, hvis man går hele vejen. Stiforløbet bør ligge så tæt på villeområderne, at alle, uanset hvor i byen man bor, let vil kunne nå stien og gå, løbe eller lufte hunden så langt, man ønsker. Og vi trænger til det. Når man kigger på et kort over Nibe, er det tydeligt, at villaområderne ligger ”skulder ved skulder” kun adskilt af veje og cykelstier. Kun enkelte steder er der gjort plads til lidt bredere, grønne friarealer. Nibe og Nibes borgere trænger til afveksling i bybilledet, pauser mellem villaområderne, flere rekreative åndehuller og aktivitetsområder. Vi drukner i villaudstykninger, hvis der ikke gribes ind. Nibe er udpeget til at være en at kommunens indsatsområder, hvor man vil gøre en ekstra indsats for at gøre byen mere attraktiv og tiltrække nye borgere og fastholde de eksisterende. Det burde således være let for kommunen at prioritere det grønne og få det planlagt i takt med at markerne udstykkes en for en. I kommunens Planstrategien 2019 beskrives visionen således:

Vi skal sikre kvalitet og mangfoldighed i byernes grønne og blå elementer - for naturens, menneskers og vores fælles fremtids skyld. En rig og sammenhængende natur er vigtig for dyre- og planteliv og til glæde for de mange mennesker, der gerne vil opleve og færdes i naturen. Grønne omgivelser styrker følelsen af trivsel og velvære og sikrer gode rammer for hverdagslivet.  

Afstanden mellem Eventyrbakken og marken syd for er kun et lille stykke af det grønne bevægelsesbånd, - men ikke desto mindre et vigtigt stykke. Uden dette stykke tvinges stien endnu en gang længere ud af byen og længere væk fra beboelsesområderne. Da jeg har stor interesse i sagens forløb, har jeg søgt aktindsigt. I starten af projektet beskrives det, at der er politisk interesse for at imødekomme borgernes ønske om et grønt friareal syd for Eventyrbakken. Der beskrives også, at kommunen ønsker en grøn, lidt mere organisk form på den grønne kile med beplantning og sti på mindst 15 meter, så det ikke bare bliver en korridor mellem to hække. Der er dog en enkelt ting, som springer i øjnene. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke findes noget referat fra det beslutningsmøde, hvor det politisk besluttes at reducere ”skovbæltet” til en snorlige korridor på sølle 9 meter mellem de to udstykninger. Det er derfor ikke muligt at sige, hvem der deltog og hvilke begrundelser beslutningen baseres på. Det er bemærkelsesværdigt, fordi der på dette afgørende beslutningsmøde, - som det eneste møde i sagsbehandlingen, ikke er skrevet referat. Det er kritisabelt, at der mangler åbenhed i beslutningsprocessen. Vi ved dog, at mødet er afholdt i slutningen af oktober 2021. Sikkert er det også, at beslutningen afliver alle ønsker fra både borgere og kommunens projektgruppe om at tilstræbe et bredere, grønt bæltet med et organisk stiforløb. En bredde på 9 meter opleves hverken som en pause eller som et rekreativt, grønt bælte. Man opdager knapt, at det er der. Jeg må derfor konkludere, at der i prioriteringerne for den plantegning, der foreligger til offentlig høring netop nu, ikke er taget højde for ønsker fra eksisterende grundejerne på Eventyrbakken, og at visionen om at skabe plads til det grønne element til glæde for de mange mennesker er fuldstændig tilsidesat. Det ser desværre ud til at kommunen endnu en gang har overladt byplanlæggelsen til entreprenøren.

 Derfor opfordrer jeg alle, der måtte være enig i mine betragtninger, til at bruge muligheden for at gøre indsigelse. Lige nu er lokalplanen til høring på Aalborg kommunes hjemmeside, og alle har derfor mulighed for at gøre indsigelse, hvis de måtte ønske det. 

Anne Lasthein

LINK til det fremlagte lokalplanforslag:
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4697