Hele otte borgere incl. bestyrelsesmedlemmer var mødt, da Nibe Samråd mandag aften holdt generalforsamling.

Nibe Samråd er et samarbejdsorgan, der sammen med foreningerne bag Nibe Udviklingsråd (herunder også Nibe Samråd) holder kontakt til primært Aalborg Kommune for at holde dialog om projekter og udvikling, der vedrører Nibe-området, dog primært Nibe by.

Samrådets formand Hans Thorup gennemgik på mødet nogle af de opgaver, som Nibe Samråd i det forløbne år har beskæftiget sig med.

Indsamling af affald er en central aktivitet
Samrådet har gennem en årrække taget initiativ til den årlige indsamling af affald i Nibe by og den bynære natur. Det blev på mødet drøftet, om man skal fastsætte denne dato tidligere, idet affald i naturen er mest tydeligt inden løvspring. Anette Krongaard Petersen har været tovholder for dette arrangement, og til trods for, hun havde bebudet sin afgang fra bestyrelsen, tager hun denne opgave igen i år.

Multibanen ved Nibe Stadion har skullet repareres, og denne udgift tog Nibe Samråd på sig. I det daglige er det Nibe Boldklub, der holder øje med multibanens tilstand.

Ved Multibanen er der bl.a. repareret lyskilder, og det samme har været tilfældet ved den nærliggende skaterbane, hvor Hans Thorup ligeledes kunne berette om udskiftning af affaldsbeholdere, der var blevet brændt af.

Dialog om lokalplan har påvirket resultatet
Samrådet har beskæftiget sig med dialog om den lokalplan, som ligger nærmest til Eventyrbakken. Her er afstanden (bredden) til et stiforløb mellem de to udstykninger blevet øget fra ni til 15 meter, hvilket samrådet erklærede sig tilfreds med.

Stien, der påtænkes etableret på dette sted, er en del af den ca. 10 kilometer lange naturrute, som Nibe Samråd arbejder på at få gennemført.

Stejlepladsen på egne ben
Nibe Samråd støttede for år tilbage op omkring starten  på Stejlepladsens Fredagscafe på Nibe Havn, og samrådet betalte de første år for udgiften til KODA afgift for »Stejlepladsen«. Denne er nu i så god gænge, at Stejlepladsen fremover selv betaler afgiften til KODA.

Den grønne sti omkring Nibe – kaldet »Nibe Runden«, er fortsat i søgelyset.
Hans Thorup kritiserede Aalborg Kommunes planlægning af projektet, idet kommunen havde frasagt sig at lægge ressourcer deri, hvilket forårsagede, at vi lagde sagen i bero, herunder evt. ansøgninger om fundraising, sagde han. 

– Da kommunen så efter blot et par måneder havde fundet resourcer til planlægning, var tilkendegivelser fra de kontaktede fond ikke længere i spil, hvilket vi føler er unfair, når der som her arbejdes frivilligt for kommunens borgere, sagde Hans Thorup.

– Men nu arbejder vi videre med planlægningen, og der skal bl.a. indgåes aftaler med lodsejere langs ruten, der i visse tilfælde skal give tilladelse til stiens gennemførelse.

Fortsat samarbejde om boligudvikling
Nibe Samråd arbejder som nævnt sammen med andre foreninger i Nibe Udviklingsråd, herunder vedr. planlægning af de projekter til boligudvikling, som flere udviklere har bebudet i Nibe.

Nye i bestyrelsen
Til bestyrelsen genvalgtes Jørn Aabye, mens Trine Fage Krogh og Anne Lasthein nyvalgtes som afløsere for Anette Petersen og Inger Poulsen. Bestyrelsen består endvidere af Hans Thorup og Peter Volff Nielsen. Suppleanter Inger Poulsen og Torben Froberg.