Nibe Baadelaug afholdt den årlige generalforsamling i »Det Røde Havnehus«.

Efter velkomst af formandn Jesper Boas Therkildsen, indledtes med, at forsamlingen i stilhed mindedes æresmedlem Christian Holm Jensen, der nylig gik bort.

Efter div. valg var afsluttet, ser bestyrelsen således ud: Formand: Jesper Boas Therkildsen. næstformand: Jørn Dal Andersen. Kasserer: Henning Christensen. 

Bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen Andersen og Johan Jørgensen. Suppleanter: Gunnar Pedersen og Bent Staun Larsen. 

Foreningens mangeårige kasserer Johan Jørgensen har valgt at trække sig fra posten og modtog stor applaus for sin mangeårige indsats; Johan fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Under Eventuelt orienterede først Ove Gade om status på Havnehuset, derefter fortalte Henning Christensen om sit initiativ vedr. et borgerforslag om lempelse af restriktionerne vedr. ålefangst og brug af ruser. Forslaget affødte en del kommentarer; men efterfølgende har det vist sig, at man fra Folketingets Administrations side har vurderet, at det kan offentliggøres og støttes som et borgerforslag. Det er foreningens håb, at så mange som muligt vil støtte forslaget – både i Nibe og i resten af Danmark, siger Jesper Therkildsen til Nibe Avis. Forslaget kan læses på www.nibeavis.dk. 

Jollehavnen har været plaget af motor tyverier i efteråret ’23, og for at gøre havnen mere tryg, har man allieret sig med R4Y/Safeground.

Lauget havde inviteret indehaveren Torben Jensen til selv at fortælle om -  og demonstrere sit produkts muligheder. Interessen var stor og det er mit indtryk, at alle fik svar på deres spørgsmål, slutter formanden.

–––––––

Lempelser af restriktionerne for brug af fiskeredskaber benyttet af lyst- og fritidsfiskere, samt lempelse af forbud mod fangst af ål.

ID: FT-17241

FORSLAG:

• Borgerforslaget går på: At Bekendtgørelse nr. 1653 af 08/12/2023 slettes og reg-lerne føres tilbage, så der stadig kan benyttes samme antal og type redskaber som 2023 niveauet. Et tilbagerul af bestemmelsen, vil betyde at en sund hobby bevares, den mentale sundhed samt det lokale og sociale miljø opretholdes og der forhå-bentlig kommer lidt friskfanget fisk på middagsbordet. 

• At der åbnes for ålefiskeriet i saltvand i en afgrænset periode på f.eks. fra 1. – 30. september og samme periode skal gælde for fangst af ål i ferskvand. 

• At der i Europa kun tillades fangst af glasål til opdræt og udsætning, så der kan udsættes og genetableres en sund bestand af den europæiske ål i Danmark og vores nabolande.

Bemærkninger til forslaget:
Med indførelsen af “Bekendtgørelse nr. 1653 af 08/12/2023 om ændring af be-kendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand”, begrænses bland andet brugen af multitejner. I 2023 og foregående år, lød tilladelsen på maksimalt 6 stk. multitejner pr. fritidsfisker, som tilsammen sva-rer til en strækning på 60 meter fiskeredskaber. Fra 1/1-2024 må der kun anvendes 1 stk. multitejne på maksimalt 10 meter samt 5 små tejner på maksimalt 1,1 x 0,65 x 0,65 meter pr. stk. I forhold til andre fangstredskaber er multitejne det mest næn-somme fangstredskab, som typisk anvendes til fangst af krabber, hummer og flad-fisk. De undermålere der fanges, kan stort set udsættes igen med en overlevelsesra-te tæt på 100 %, da fiskene og skaldyrene har fri bevægelse i fangstkuberne. Fanges fisk og skaldyr i garn eller på krogline, er der stor sandsynlighed for, at fisken enten er skambidt, eller næsten helt fortæret af sæler eller skarver og skaldyrene risikerer, at de sidder så fast i garnet, at en frigørelse ofte medfører tab af vitale dele ved frigørelsen og dermed ikke overlever. 

Der blev i 2022 indløst 143.665 årstegn, 19.527 ugetegn og 30.134 dags tegn for lystfiskere, samt 27.503 årstegn for fritidsfiskere. Med samme antal solgte fistetegn i år og med 2024 priser, vil indtægten blive på 44.603.000, - kr. En stor del af denne indtægt går til at udsætte fiskeyngel i hele landet med stor hjælp fra frivillige uløn-nede lokale ildsjæle, der har fiskeriet som en hobby. Det vil sige, at danske fritids- og lystfiskere bidrager meget til at så, før de høster.

Med de sidste indførte restriktioner vil det helt sikkert betyde en stor reduktion eller måske helt døden for det fritidsliv og sociale samvær, der leves i alle landets små jollehavne. Vi har allerede set, hvad det har betydet med fredningen af ålen i 2023. I øvrigt en fredning der ikke står mål med, at kvoten for fangst af glasål i Sydeuropa er blevet øget.

Mange tak for interessen og for din underskrift.

Forslag stillet af:

Henning Rolf Christensen, Aalborg


Medstillere

Jørn Dahl Andersen, Aalborg

Jesper Boas Therkildsen, Aalborg

Johan Marinus Jørgensen, Aalborg

Hans Jørgen Andersen, Aalborg

Gunnar Ove PedersenAalborg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.