Debatindlæg fra Emil Olsen, Aggersund og Helge Christiansen, Kølby som repræsentanter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

I Nørrekær Enges Vindmølleforening respekterer vi, at der er medborgere, der har en anden holdning til vindmølleprojektet i Nørrekær Enge end vi.

Med det for øje, at vi også skal kunne se hinanden i øjnene og leve sammen, når kommunerne i slutningen af oktober har truffet en endelig beslutning om projektet, har vi i foreningen en strategi om, at vi gerne vil indgå i en saglig debat, men at vi generelt ikke ønsker at indgå i en offentlig polemik med vore medborgere.

Med dette indlæg vil vi undtagelsesvis ganske kort kommentere på to læserindlæg, der er bragt på www.nibeavis.dk for efterfølgende at give en orientering om, hvordan bestyrelsen arbejder med udgangspunkt i foreningens formål.

I de to læserindlæg fremsætter Kaj Bräuner og Britt Olesen en lang række påstande om Vindmølleforeningens og dens bestyrelses hensigter og virke, som fx, at foreningens bestyrelse arbejder med skjulte dagsordner, at foreningen trækker på samme hammel som Vattenfall, og at foreningen er trukket ind i en politisk/ ideologisk ramme.

Disse påstande har ikke rod i virkeligheden.

Hertil kommer en række udsagn, som er faktuelt forkerte.

Foreningen ønsker ikke at gå ind i en polemik om, hvad der er op og ned i de to indlæg, vi har tillid til, at den enkelte læser godt selv kan gennemskue det.

Vi respekterer, at der er forskellige holdninger til projektet i Nørrekær Enge. Kom nu og fortæl, hvad I selv mener. Det vil vi gerne vide noget om. Og lad være med at føre skræmmekampagne ved at mistænkeliggære vindmølleforeningen og dens motiver.

Vi vil gerne selv redegøre for foreningens formål og bestyrelsens arbejde for at nå disse mål.

 

Vindmølleforeningens arbejdsgrundlag.

Nørrekær Enges Vindmølleforening er en forening, der bakker op om grøn energi, og således også om et vindmølleprojekt i Nørrekær Enge. Foreningen vurderer, at projektet nogle steder kommer for tæt på naboer, og arbejder derfor for en reduktion af projektet. Centralt i arbejdet er oprettelsen af en lokal fond, der skal bidrage til lokal udvikling til gavn for lokalområdet. Midlerne i denne fond vil være midler, der ellers ville være tilfaldet Vattenfall. Vi arbejder således for, at disse midler i stedet skal komme lokalområdet til gavn. Det stemmer overens med foreningens hovedformål, som er at sikre medbestemmelse på vindmølleplanlægningen samt at stifte en lokal fond, der skal tilgodese lokal udvikling.

Dette arbejde tegner til at lykkes, hvilket foreningen tidligere har informeret om i de lokale ugeaviser – læs http://nibeavis.dk/tema/4238-vindmoller-til-lokalsamfundet-i-norrekaer-enge

Her gør foreningen foreløbig status på arbejdet med at etablere en lokal fond, der skal støtte lokale udviklingsprojekter i området omkring Nørrekær Enge.

 

En dynamisk proces.

Realisering af et vindmølleprojekt er en dynamisk proces, hvor der hele tiden kommer nye problemstillinger, der skal håndteres. Det er bestyrelsens opgave at gøre det i respekt for foreningens formål og generalforsamlingens beslutninger. Det har således hele tiden været med det for øje, vi har truffet beslutninger og indgået aftaler. Der vil, som i alle andre foreninger, på generalforsamlingen blive lejlighed til at drøfte disse beslutninger ifm. at formanden fremlægger bestyrelsens beretning. Efterfølgende kan medlemmerne så ved afstemning forholde sig til, om de kan godkende denne beretning og hermed bestyrelsens virke i det forløbne år.

 

Handlepunkter

Af foreningens vedtægter fremgår at foreningens underformål vil være:

 • at borgerne får mest mulig medbestemmelse på vindmølleplanlægningen i Nørrekær Enge, således at lokalområdet kompenseres for de ulemper, et eventuelt vindmølleprojekt medfører.
 • at stifte af en fond, der blandt andet har til formål at tilgodese lokal udvikling i området omkring Nørrekær Enge.
 • at hvis der kan opstilles vindmøller i Nørrekær Enge, så skal en så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, komme lokalsamfundet til gavn.
 • at sikre medbestemmelse på antallet af planlagte vindmøller, størrelse, placering og model.
 • at sikre at foreningen kan forestå stiftelse af et kommanditselskab, hvor ejerskabet til vindmøllerne kan placeres, således at hæftelsesforholdene i kommanditselskabet etableres således at komplementaren hæfter fuldt ud, mens kommanditister alene hæfter med deres kontante indskud
 • at sikre at foreningen, i forbindelse med stiftelse af kommanditselskabet, kan forestå udarbejdelse af vedtægter med henblik på, at den juridiske enhed efterfølgende selv kan projektere, opstille og drive vindmøller, der i henhold til gældende lovgivning skal tilfalde lokale borgere.
 • at sikre at foreningen kan opstille møller til lokal udvikling udover de 20 % til naboer, ved etablering af en lokal udviklingsfond, hvor afkastet fra de opstillede møller skal tilegnes lokal udvikling.
 • at sikre at foreningen har medindflydelse på, hvorledes den lokale udviklingsfonds overskud anvendes til lokal udvikling,
 • at arbejde for skærpede støjbegrænsninger for vindmøllerne bl.a. ved at sikre at møllerne har så stor afstand som muligt til nærmeste beboelse.
 • at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.

Der er ikke taget beslutning om fondens formål og vedtægter, bestyrelsens sammensætning mv. Disse beslutninger tager medlemmerne på en generalforsamling.

 

Bestyrelsens opgave.

Af vedtægterne fremgår også:

 • Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Bestyrelsen holder løbende medlemmerne orienteret, når der sker nyt om planlægningen af vindmøllerne i Nørrekær Enge. Det sker dels med nyhedsbreve pr. mail til medlemmerne og dels på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen holder medlemsmøder, når den ønsker at orientere og drøfte særlige spørgsmål med medlemmerne. I invitationen angives, hvilke spørgsmål, der er tale om. Hvis mindst 10 medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen til at holde et medlemsmøde og med angivelse af en dagsorden, skal bestyrelsen indkalde hertil inden 14 dage.

Hele bestyrelsen virke og alle de beslutninger, der er truffet, er sket med foreningens formål for øje.

Hvad angår niveauet af information og medlemsmøder, har bestyrelsen de første 10 måneder af foreningens levetid valgt at invitere til 3 dialogmøder med medlemmerne, husstandsomdelt information 1 gang, samt i øvrigt skrevet et antal læserindlæg i de lokale ugeaviser og informeret på foreningens hjemmeside. Foreningen har ikke informeret via medlemsbreve pr. mail. Der har været problemer med det mailsystem, der først blev valgt. Der er nu købt et nyt som forventes snart at kunne tages i brug. Information på mail har den svaghed, at en stor del af foreningens medlemmer har ønsket ikke at være en del af foreningens mailliste.

Information på hjemmesiden www.noerrekaersenge.dk

Foreningens høringssvar til de af kommunerne udsendte forslag til kommuneplantillæg, lokalplaner og den udarbejdede miljørapport for vindmølleprojektet kan efter høringsfristens udløb, den 18. august, læses på såvel kommunernes som foreningens hjemmesider.

På foreningens hjemmeside finder man også foreningens vedtægter og aftale med Vattenfall om fondsmøller og naboanparter samt information om foreningens arbejde i øvrigt.

 

På bestyrelsens vegne 

Emil Olsen, Aggersund

Helge Christiansen, Kølby

 

–     –     –

 

Redaktionen:

Debat om evt. kommende vindmøller i Nørrekær Enge bringes som udgangspunkt alene på www.nibeavis.dk - som artikel under rubrikken »TEMA«.

Lejlighedsvis kan det forekomme, at debat / artikler om emnet også bringes i Nibe Avis' trykte udgave.