Magistraten i Aalborg Kommune fremlagde fredag sit forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019 – 2021. Magistraten har især fokus på vækst, infrastruktur og gode levevilkår for alle, lyder budskabet fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der fortsætter:

– Budgetprocessen har involveret hele byrådet under budgetdrøftelserne fra den 29. august til 1. september 2017.

Udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet inden for de rammer, der er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer af Magistraten.

Vækst i serviceudgifter
Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.686,4 mio. kr. og bruttoanlægsudgifter på 528,3 mio. kr. overholder Aalborg Kommune den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL, om kommunernes økonomi for 2018.

Der er tale om en vækst i serviceudgifterne på 27,6 mio. kr. i forhold til Budgetoverslaget for 2018. KL har beregnet en mulig serviceramme for Aalborg Kommune på 8.728,6 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget ligger 42,2 mio. kr. under denne ramme.

Budgetforslaget sikrer et fortsat højt serviceniveau på de borgernære områder, som tager højde for den demografiske udvikling.

Likviditeten
I året 2018 budgetteres der med en kasseforøgelse på 78,8 mio. kr. Set over de fire år er der stort set balance mellem kasseforbrug og kasseforøgelse, hvis der ses bort fra, at de opsparede midler til anlæg af +Bus-løs-ningen nu tages i brug.

+Bus i budgettet
Anlægget af +Bus-løsningen indgår nu i budgetterne for årene 2018 – 2021. Der er tale om en investering på 510 mio. kr., hvoraf Aalborg Kom-munes andel udgør 245 mio. kr.

Moderniserings- og Effektiviseringskatalog
Aalborg Kommune lever op til den aftale om modernisering og effektivisering, der i 2016 blev indgået mellem Regeringen og KL svarende til 18,0 mio. kr. for Aalborg Kommune. For også at skabe et økonomisk råderum forud for forhandlingerne om 2018-budgettet har Byrådets udvalg i foråret 2017 udarbejdet et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog med mulige driftseffektiviseringer på 1 % af serviceudgifterne – d.v.s. i alt 85,8 mio. kr. Kataloget er fuldt ud indarbejdet i budgetforslaget.

Af hovedpunker i budgetforslaget kan blandt andet nævnes:

– Udbygning på dagpasningsområdet, ny vuggestue og børnehave i Gl. Hasseris

– Yderligere midler til voksen-handicapområdet og fælles strategi på tværs af forvaltningerne

– Yderligere midler til hjemløse-området

– Erstatningsbyggeri for Syrenbakken med 32 boliger og 4 midlertidige boliger til mennesker med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser

– Udvikling af specialundervisningsområdet med yderligere midler

– Midler til ny skole på Stigsborg Brygge med henblik på byggestart i 2020

– Midler til tilbygning til Klarup Skole med henblik på løsning af kapacitetsmæssige problemer

– Yderligere midler til kollektiv trafik med henblik på opretholdelse af det eksisterende serviceniveau for busdriften

– Forstærket indsats vedrørende lokalplanlægning

– Forøget vedligeholdelse af veje og grønne områder – herunder omkring institutioner og skoler

– Færdiggørelse af Egnsplanvej og igangsætning af Tranholmvej-projektet

– Store byomdannelsesprojekter

– Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter

– For at afhjælpe parkeringssituationen i Aalborg Midtby afsættes der i 2019 midler til en udvidelse af P-anlægget på Sauers Plads og til etablering af flere skråparkeringspladser


Personalemæssige konsekvenser
Budgetforslagets samlede personalemæssige konsekvenser svarer til en netto stigning på ca. 17 stillinger.

I den kommende udgave af Nibe Avis' trykte avis vil vi se nærmere på enkelte lokale påvirkninger i Nibe-området, som budgettet indeholder.