Som det fremgår af en anden artikel Nibe Avis forleden ahr bragt er Nibe Elforsyning på vej til at blive fusioneret med Eniig, og en del af den aftale der er lavet med Eniig er, at der af selskabet betales 4,2 mio. ved fusioneringen.
Den ekstraordinære generalforsamling i Nibe Elforsyning vedtog et sæt nye vedtægter, som skal ligge til grund for den nye fond, som skal forvalte disse midler. Navnet på den nye forening bliver »Nibe Elforsynings Fond«, og en stiftelse af denne forventes at ske i starten af det nye år - senest til april, hvor den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne skal afholdes.

Støtte til personer,
foreninger og institutioner
Af de nye vedtægter fremgår det at »Nibe Elforsynings Fonds formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter. Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder foreninger samt hel- og halvoffentlige myndigheder/institutioner inden for eller med en ikke uvæsentlig tilknytning til Nibe Elforsyning Net AMBA’s tidligere forsyningsområde.

Formålet kan realiseres ved udlodning af midler fra foreningens formue. Udlodning af midler fra foreningens formue kan i et kalenderår maksimalt udgøre tidligere års afkast af foreningens formue samt gennemsnitligt op til 10 procent af foreningens oprindelige formue.
Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anvendelse ved udlodning i overensstemmelse med det beskrevne formål. Udlodninger kan ske løbende over et kalenderår, idet bestyrelsen fastsætter og offentliggør en eller flere årlige ansøgningsfrister«.
Beløbet vil ifølge Frederik Vedel Möller« over en ca. 10-årig  periode for eksempel kunne komme til udbetaling til lokale, kulturelle aktiviteter i det område, som Nibe El-Forsyning har betjent.
Den nye forenings medlemmer bliver kontingentfri, og består af de fysiske og juridiske personer, der har rådighed over en elinstallation med tilhørende elmåler i et nærmere beskrevet område.

Nibe Elforsynings bestyrelse
er selvbestaltet tovholder indtil videre
Bestyrelsen i den nye forening kommer til at bestå af fem medlemmer samt to suppleanter, der vælges for en to-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af og blandt foreningens medlemmer.
Men da foreningen endnu ikke formelt er stiftet sidder den afgående bestyrelse for Nibe Elforsyning som »midlertidig selvbestaltet« bestyrelse i Nibe Elforsynings Fond, fortæller Carl-Sejr Jespersen. - Vores opgave er primært at være »overgangs-bestyrelse« indtil en lovformelig bestyrelse er valgt på en stiftende generalforsamling, som vi forventer vil finde sted i første kvartal 2018, fortæller Carl-Sejr Jespersen.
Den årlige generalforsamling vil herefter finde sted i april eller maj måned. Her vælges bestyrelsen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsens hovedopgave bliver at »sørge for sædvanlig forsvarlig formueforvaltning og placering af foreningens midler«, hvilket altså de næste ti år kan komme mange foreninger i personer i Nibe-området.