Selv om afdøde Storm P. kunne sige, at der ikke er noget som planlægning, der kan slå fejl, så har Aalborg Kommune trods dét for ret nylig vedtaget en den af kommuneplanen, der omhandler Nibeområdet og den planlagte udvikling 12 år frem.

Borgmesteren mødte borgerne ved mødet på Nibe Skole.

Sidste uges borgermøde på Nibe Skole koncentrerede siug om Nibe by og den udvikling, som er beskrevet i den for nylig vedtagne kommuneplan.
Denne plan blev gennemgået af landinspektør Tina Adamsen og rådmand Hans Henrik Henriksen.

Blandt de emner, der blev berørt, var muligheden for at omdanne Nibes havnefront til en mere ensartet og bolig-relateret udnyttelse af tidligere erhvervsområder. Et af de første eksempler herpå er Boligforeningen Enggaardens kommende byggeri ved Koldsmindevej.

Også andre kommende boligområdet blev berørt, bl.a. området, som for nylig er rømmet efter den hidtidige materialgård og et område mellem Eventyrbakken og Grydsted.
For de to førstnævnte vil der snarest i 2017 blive fremlagt en lokalplan, mens området ved Grydsted skal afvente en ophævelse af drikkevandsbeskyttelse, som Erhvervs- og Vækstministeriet har lagt.
I samme forbindelse blev det slået fast, at Dyrskuepladsen i Nibe aldrig vil blive inddraget til byggeri – den garanti giver jeg hermed, sagde rådmanden!”

Tyvedalstien blev også bragt i dialog, og her kunne rådmand Hans Henrik Henriksen berolige med, at stien bliver renoveret i forbindelse med, at byggeriet af sognegården i Nibes centrum gennemføres i 2017.

Også krydset mellem Hovvej og Hobrovej blev berørt, og her blev der slået fast, at der arbejdes på nogle løsninger – i samklang med ændrede placeringer af bussernes stoppesteder.

Blandt kommentarerne på borgermødet:
Verner Sørensen opfordrede til, at man ikke alene ser på den kørende trafik; der er dagligt mange skolebørn og svage trafikanter, der skal krydse dette sted, og de skal have en chance.
Hans Henrik Henriksen afviste muligheden for at placere et lyskryds, da det kun vil være relevant i spidsbelastninger, og endvidere er det en meget dyr løsning.

Jørn Aabye opfordrede til, at man »binder by og havn bedre sammen« – og hvad er status på bevaringplanen?
Hans Henrik Henriksen sagde, at bevaringsplanen jo håndhæves – uden at kommunen dog har en juridisk ret til at kræve gennemførte byggerier ændret.
Sammenhængen mellem byen og havnen er løst ved Saltboderne med en overgangs-helle, og måske kunne man tænke sig noget tilsvarende længere mod vest.

Leo Thysk ønskede en renovering af Kirkstræde, som kan afspejle den nyligt gennemførte renovering af Torvet – og give sammenhæng mellem Torvet og området ved den nye sognegård og Tyvedalstien.
Dette argument lovede Hans Henrik henriksen at tage med og han ville se positivt på det.

Carsten Borup spurgte til den ønskede sti mellem landbrugsskolen ved Lundbæk og busstoppestederne ved Løgstørvej.
Her oplyste Thomas Kastrup- Larsen, at der kan være en mulighed for at gennemføre det i forbindelse med en revidering af planloven, der giver lov til at udnytte kystnære områder på en ny måde.

En nybygget svømmehal fik en kort medfart på mødet: – Her skal man ikke se frem til en sådan; det er der ikke penge til, lød svaret fra borgmesteren!