Fredag blev forslaget til Aalborg Kommunes budget for 2019 fremlagt.

Der er ikke meget »Nibe« i Aalborg Kommunes budgetforslag for 2019, men udviklingen i Nibe er jo allerede sat i højt gear med bl.a. nye lokalplaner, siger borgmesteren i forbindelse med, at Magistraten i Aalborg Byråd har offentliggjort budgetforslag for 2019. Thomas Kastrup-Larsen uddyber her sine vigtigste tre prioriteringer:

To nye fjordforbindelser i Aalborg præger budgettet
I budgetforslaget er opført en begyndende økonomi for Aalborg Kommunes deltagelse i betaling for den kommende tredje Limfjordsforbindelse. Der afsættes over de fire kommende år 30 mio. kr. årligt; i alt 120 mio. kr. i årene 2019-2022.

En mulig ny fjordforbindelse kan blive aktuel mellem Stigsborg havnefront, som de kommende år bliver en ny bydel i Aalborg, og området ved Musikkens Hus. Her vil kommunen gå i dialog med Stigsborg Arealudviklingsselskab om etablering af en cykel- og gangbro.

Flere penge til voksen-handicap området og til demografisk udfordring
Borgmesteren peger i forhold til budgetforslaget på, at der et stigende pres på voksen-handicapområdet, hvor antallet af sager til eksempelvis bostøtte, botilbud og personlig assistance gennem de seneste fem år er steget markant.

Også den fortsatte udvikling på området for pasning af små børn, handicappede og ældre får tilført flere penge i 2019.

Gigantium opgraderes med to nye haller
Der afsættes 45 mio. kr. til at udbygge Gigantium med blandt andet to nye idrætshaller. Gigantium afholder mangeartede arrangementer, og der er behov for en udvidelse af faciliteterne, fremgår det af budgetforslaget for 2019. Blandt andet er det tanken at indlede forhandlinger med Aalborg Universitets idræts uddannelser om øget brug af Gigantium - og en mulighed for, at universitetet selv kan tage initiativ til yderligere udbygning.

På Nibe Avis’ spørgsmål om, hvorvidt de trafikale forhold samtidig med udvidelsen af Gigantium også vil følge med, var svaret fra Thomas Kastrup-Larsen, at der er et mindre område ved motorvejskrydsningen af +Bus ruten, der muligvis kan inddrages til parkering, men generelt kan der jo ikke bygges parkeringspladser nok til et område som Gigantium.

En kunstig opstemning af Binderup Å hindrer havørrederne i at svømme op i Binderup Å, og det vil Aalborg Kommune gerne forbedre ved at fjerne spærringen. Der afsættes 300.000 kr. til en forundersøgelse.

Binderup Å – spærring fjernes
For at forbedre muligheden for havørredernes vandring op i å-systemet Binderup Å, har kommunen planer om at fjerne en kunstig opstemning i vandløbet, der hindrer, at fisk kan bevæge sig frit i vandløbet. Der påtænkes fjernelse af den og restaurering af vandløbsstrækningen. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2019. Beløbet dækker over omkostninger til en forundersøgelse, mens en gennemførelse af forslaget vil kræve en senere million-bevilling.

Tinghuset og Nibe Museum – fortsat et spare-objekt
Som Nibe Avis tidligere har beskrevet, har Sundheds- og Kulturudvalget i sit oplæg til besparelser fortsat fjernelse af tilskud til Nibe Museum og evt. salg af Tinghuset på programmet.

Såvel rådmand for området Mads Duedahl (V), medlem af Sundheds- og Kulturudvalget Evald Lange Rise (S) og rådmand Tina French Nielsen (V) bedyrede overfor Nibe Avis ved fremlæggelse af budgetforslaget, at man slet ikke har tanker om at sælge bygningerne til andet formål, men at der skal ses nærmere på, hvordan disse kan udnyttes.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen afsluttede sin gennemgang af budgettet med et ønske om, at alle byrådets medlemmer kan samles om det endelige budget, der skal være vedtaget i starten af oktober.

Nibe Avis bringer i kommende uges trykte udgave en mere uddybende gennemgang af nogle hovedpunkter i budgetforslaget.

Det samlede Aalborg Byråd overværede borgmester Thomas Kastrup-Larsens fremlæggelse af budgetforslaget.