Hen over efteråret vil Aalborg Kommune rydde selvsået træopvækst omkring vejgrøften langs Ny Nibevej og Aalborgvej, imellem Skalborg og Nibe. Samtidig bliver der etableret blomstrende vejrabatter på udvalgte strækninger. 

Formålet er at sikre afvanding af vejkassen, der har stor betydning for vejens bæreevne. Nogle steder er formålet også at forbedre oversigtsforholdene, der har betydning for trafiksikkerheden, oplyser formand Thomas Gaarde, Entreprenørenheden, Aalborg Kommune. 

Grøfterne er flere steder vokset til med træer og buske - især piletræer trives godt i de våde grøfter. Tilgroningen forhindrer oprensning. Derfor er der efterhånden op-stået behov for en mere gennemgribende renovering.    

Selvom træerne har udviklet sig til et vejteknisk problem, er de samtidig med til at give naturindhold og en afvekslende køreoplevelse langs vejen. Derfor udsår kom-munen blomstrende vilde, danske urter på egnede vejstrækninger med brede vejrabatter, så vejstrækningen fortsat kan tilbyde et rigt landskab og afvekslende naturindhold. Frøblandingen er sammensat, så den både indeholder flotte blomster og bedst muligt tjener som levested for sommerfugle, bier og andre insekter.

Kommunen bestræber sig på at bevare så meget af træopvæksten som muligt ind mod beboelser. De fældede træer vil blive anvendt som energitræ til et kraftvarmeværk, slutter Thomas Gaarde.