Nibe Elforsyning som selvstændig lokal leverandør af el til forbrugerne i området er snart historie.

Det ligger fast efter at der på den ekstraordinære generalforsamling i fredags var 100 procent opbakning om bestyrelsens forslag om at lade opgaver overgå til Eniig.
Forslaget blev behandlet på en  ekstraordinær generalforsamling i starten af december, men her var fremmødet ikke tilstrækkeligt til at man kunne tage beslutningen.
Der blev derfor indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling med det formål at vedtage forslaget til fusion, som ved denne lejlighed - i henhold til vedtægterne - kunne ske med kvalificeret flertal blandt de, der mødte frem - uanset antal. Udover bestyrelsen var der fremmødt 12 personer, som tilsammen repræsenterede 48 el-modtager adresser i Nibe.

Forbrugere bliver andelshavere i Eniig
Advokat Carl-Sejr Jespersen blev valgt som mødets dirigent, og meddelte at dagsordenens to punkter (fusion/salg og nye vedtægter til en fond) ville komme til afstemning samtidig.
Efter at alle fremmødte stemmeberettigede var blevet registreret, præsenterede formanden for Nibe Elforsyning, Frederik Vedel Möller forslagene om fusion og fonds-vedtægter således:
- Såfremt generalforsamlingen godkender det af bestyrelsen fremlagte forslag om fusion/salg af virksomheden, vil Eniig overtage Nibe Elforsynings Net-og El-salgs aktiviteter, hvorefter der oprettes en fond. Fondens formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter.
Arbejdet startede lige efter sommerferien, hvor Nibe Elforsyning efter grundige overvejelser og undersøgelser og på anbefaling af en af landets førende eksperter (PwC) vedrørende salg af net- og el salgs virksomheder rettede henvendelse til forsyningsvirksomheden Eniig med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde, og det har nu resulteret i, at bestyrelsen anbefaler at ENIIG overtager Nibe Elforsynings Net- og El-salgs aktiviteter. I så fald forslaget godkendes vil Nibe Elforsynings 2450 andelshavere bliver andelshavere i Eniig.
Netop hensynet til vore andelshavere har været en væsentlig årsag til, at vi tog kontakt til Eniig, og det var nærliggende at lede efter en løsning, som varetager interesserne for andelshaverne i Nibe Elforsyning bedst muligt.
Vi har gennem flere år været klar over, at det ville blive vanskeligt for en lille elforsyning stadig at klare sig, og med alle de restriktioner, som Energitilsynet til stadighed pålægger elselskaberne, er det vanskeligt fortsat at drive en rentabel forretning. Samtidig træder der den 1. januar 2018 en helt ny økonomisk regulering af de danske elnetselskaber i kraft.
Det er dog stadig uklart, hvordan den nye regulering bliver implementeret, herunder hvad der kommer af nye modeller, datakrav, indtjeningsmuligheder m.v., så grundet disse ubekendte faktorer besluttede vi derfor, at tiden nu er kommet til at finde en egnet samarbejdspartner.
Derfor tog vi kontakt til ENIIG, og bestyrelsen blev hurtigt enige om, at et samarbejde ville give rigtig god mening. I særdeleshed for Nibe Elforsynings andelshavere.
Grunden til at det netop blev ENIIG, vi tog kontakt med, er resultatet af grundige undersøgelser og overvejelser for, hvad der ville tjene Nibe Elforsynings andelshavere bedst.
Med hensyn til valg af køber er der især lagt vægt på:
• Økonomisk robusthed.
• Fortsat lave priser for vore andelshavere.
• Geografisk nærhed.
• At andelshaverne i Nibe Elforsyning kan fortsætte som andelshavere i det fortsættende selskab og på lige vilkår.
Alle disse krav opfylder ENIIG, hvorfor selskabet blev foretrukket som køber.
Samarbejdet medfører også, at der bliver oprettet en fond med en startkapital på 4.2 millioner kroner, hvis formål vil være at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter i Nibe. Derfor er det bestyrelsens anbefaling at forslaget godkendes af generalforsamling fredag den 29. december 2017.
Og således blev det: Samtlige fremmødte stemte for forslagene, og herefter venter kun nogle få formaliteter før beslutningen i starten af det nye år kan effektueres, hvorefter Eniig vil underrette forbrugerne om det videre forløb.