I år skal der holdes valg til de lokale menighedsråd i folkekirken.Menighedsrådene fungerer i 4-årige valgperioder, og den indeværende valgperiode slutter for de nuværende menighedsråd med udgangen af november, og i fortsættelse heraf skal de nyvalgte menighedsråd fungere fra 1. december, eller formelt fra første søndag i advent.

Hvordan holdes valget?
Formelt er der en procedure for valget til de lokale menighedsråd, og denne procedure er ny for det forestående valg, i forhold til, hvordan der de seneste mange år er holdt menighedsrådsvalg.
I år holdes der forud for selve valget, der sker på et særskilt møde, et orienteringsmøde. Disse orienteringsmøder holdes i de enkelte sogne – eller for de sogne, hvor man har valgt at samle menighedsrådet i ét råd for flere sogne, holdes der ét orienteringsmøde for hver samling af sogne i ét menighedsråd.
Disse orienteringsmøder holdes i den kommende tid, og er annonceret i bl.a. denne udgave af Nibe Avis.


Valget afholdes tirsdag den 15. september for alle sogne
Tirsdag den 15. september skal der så efterfølgende orienteringsmøderne holdes et egentligt valgmøde, hvor de enkelte medlemmer til hvert at de lokale menighedsråd bliver valgt.
Der er en række formalia, som skal overholdes, og disse formalia vil der blive fortalt om på orienteringsmøderne, her i august.

Flere sogne sammen om ét lokalt menighedsråd
I den forløbne valgperiode har flere af de lokale sogne samlet sig om ét menighedsråd, og det er tilfældet for følgende sogne:
Nibe og Vokslev
Farstrup, Lundby og St. Ajstrup
Sønderholm og Frejlev
I lokalområdets øvrige sogne skal der vælges ét menighedsråd for hvert sogn.

Både til orienteringsmøderne og til valgforsamlingen 15. september er der offentlig adgang – dog har kun stemmeberettigede til det enkelte sogn stemmeret ved valget.

Der er brug for mange forskellige kompetencer
De lokale menighedsråd fungerer bedst, når der i det enkelte råd findes valgte medlemmer, som har både interesse for og evner til at arbejde med forskellige sider af kirkelivet. Det kan være interesse for kirkens bygninger, for tal og budgetter, for musik og foredrag eller for kontakten til kirkens ansatte mv., og kirken opfordrer derfor alle med blot den mindste interesse for kirkelivet til at møde op og deltage ved orienteringsmødet og til selve valgforsamlingen, lyder det i opfordringerne, op til menighedsrådsvalgene.