Fra medlemmer af Aalborg Byråd, lokalvalgte Hans Henrik Henriksen (S) og Rådmand By- og Landsskab – og Evald Lange Rise (S), har redaktionen modtaget:

Det kan være lidt svært, at fremhæve lokale politiske lyspunkter fra 2020. Især set i lyset af den globale pandemi, som har vendt op og ned på den trygge hverdag vi kender. Heldigvis er der sket masser af positive tiltag i året der gik. Ligesom det vedtagne budget for 2021 giver anledning til en vis optimisme. 

Aalborg Kommune fik ekstraordinært mulighed for at låne til anlægsaktiviteter. Det skete på baggrund af Corona situationen og ønsket om at holde dansk økonomi igang. Forligskredsen for 2020 - Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og DF nikkede til et lån på 500 mio. kr. De mange penge er primært blevet brugt på vedligehold på skoler og i børnehaver, hvilket bl.a. kan ses på Nibe Skole, hvor dele af taget er udskiftet. På Frejlev Skole er det bl.a. et stort renoveringsprojekt af sløjd-, billedkunst- og motorlærelokalerne, der ombygges så de svarer til både læringsmålene i det (forholdsvist) nye fag håndværk/design. På Sønderholm Skole er de fremrykket midler afsat til at sikre bedre indeklima for elever og medarbejdere i form af ventilationsanlæg i samtlige lokaler.

Der er desuden rullet rigtig meget asfalt ud, hvilket var hårdt tiltrængt i Nibe - det har efterfølgende givet masser af positive tilkendegivelser. Ny Nibevej har også fået den store tur, med nyt slidlag fra Kølby til Frejlev. Lige nu ombygges krydset ved Ny Nibevej og Kærvedgårdvej til et lysreguleret kryds, hvilket har været efterspurgt længe, fra de bilister, som hver dag pendler ind til Aalborg, mm. fra Frejlev.

Byggeaktiviteten er fortsat på et meget højt niveau i 2020 og det ser ud til at fortsætte i 2021. I Nibe kom omdannelsen af Koldsmindevej for alvor igang, med Boligforeningen Enggaardens byggeri. Ligesom endnu et spændende boligprojekt er på vej. Det betyder en klar forskønnelse af denne del af byens kant ned mod fjorden. Boligprojektet på den gamle sygehusgrund blev færdiggjort, ligesom der bygges parcelhuse på Skalhøje og Kornmarken

I Frejlev bygges der på livet løs på Griegsvej/Carl Nielsensvej. I Sønderholm og St. Restrup er der nu vedtaget lokalplaner for to spændende boligprojekter. I Sønderholm drejer det sig om 14 nye parcelhusgrunde på Frøken Sophies Vej nær Stadionvej - lige ved siden af skolen. I St. Restrup etableres et “landsbyfællesskabsprojekt”, som appelerer til børnefamilier og den mere modne aldersgruppe, som gerne vil blive boende i lokalområdet. Begge projekter skal gerne bidrage til at styrke lokalsamfundene. Det samme gælder byggemodningen på Højageren i Farstrup.

Landdistriktsudvalget kom godt i gang med fordelingen af økonomisk støtte til lokale projekter, herunder et par lokale projekter - Lergraven i Sønderholm der støttes med etablering af et “Toilet og magasinbygning” og fyrtårnsprojektet “Madhus Halkær”, som er blevet omtalt her i avisen støttet med et meget stort millionbeløb. Udvalget har fået flere økonomiske muskler fra 2021, så flere spændende lokale projekter kan gennemføres. 

Budget 2021, som hele byrådet står bag, indeholder en lang række lokale projekter. Vi vil gerne fremhæve et sundhedshus i Nibe, som i fremtiden skal styrke det lokale sundhedstilbud, med almen praksis, genoptræning, sygepleje, sundhedspleje, mm. I praksis betyder det, at borgerne får et endnu mere moderne sundhedshus, bl.a. med er lokalt genoptræningstilbud.

Der skal bygges et plejehjem i Frejlev, ligesom den øgede bosætning i byen gør, at der skal bygges endnu en børnehave - børnehave nummer fire i selve Frejlev by.

Cykelstiprojekt for Nørholmsvej - fra Nørholm og ind til Aalborg, som længe har været efterspurgt lokalt, er med i budgettet. Projektet er ved at blive projekteret i øjeblikket. Stiforbindelsen via Nørholm Villavej er blevet asfalteret frem til Nørholmsvej og dele af det store projekt forventes igangsat i 2021. 

Der blev afsat 2 mio. kr. til “grøn el” til NibeFestivalen. Det er medfinansiering til installation af en fastnet elledning i Skalskoven. Et projekt til 4-4,5 mio. kr., som betyder at de dieseldrevne generatorer kan udfases.

Fælles for alle vores skoler, er, at der i budgettet er afsat betydelige midler til “flere pædagoger i skolen”, hvilket er yderst glædeligt, da de også er med til at give eleverne en øget læring, dannelse og trivsel gennem hele skoledagen. Vi tillader os at være optimister, når vi kigger fremad på 2021 - både med lokale briller, men også nationale, hvor vi vist alle håber på, at Coronavaccinen vil bringe vores “normale” hverdag tilbage.

Hans Henrik Henriksen - Byrådsmedlem (S) og Rådmand By- og Landsskab

Evald Lange Rise - Byrådsmedlem (S)