Vejdirektoratet har opdateret VVM-undersøgelsen af 3. Limfjordsforbindelse via Egholm, og den viser blandt andet, at støjbe-lastningen hos naboerne til forbindelsen bliver mindre i forhold til beregningerne i den første VVM fra 2011.

I 2011 gennemførte Vejdirektoratet en VVM-undersøgelse af mu-lige forbindelser over Limfjorden, der kan supplere de to eksiste-rende forbindelser. I 2014 i forbindelse med trafikaftalen blev det besluttet, at linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse blev fast-lagt i Egholmlinjen. Beslutningen er baseret på Vejdirektoratets VVM-redegørelse og suppleret af en konsolidering af trafikbereg-ningerne fra 2014. VVM-undersøgelse er nu opdateret med nye be-regninger af vejprojektet, miljøkonsekvensvurdering, trafikbereg-ninger, anlægs- og samfundsøkonomi m.v. 

Benny Engelbrecht (S) – transportminister, der mandag aften på TV2 Nord kunne fortælle, at han ikke personligt vil stå i vejen for at fremme etablering af den foreslåede 3. Limfjordsforbindelse. Bevillingen til byggeriet afhænger af en bred opbakning, sagde han. Foto: Claus Bech

– Den opdaterede VVM-undersøgelse ændrer ikke på valget af linje-føring over Egholm, som der er en bred politisk aftale om. Der er alene foretaget en mindre justering af VVM-undersøgelsen, der blandt andet resulterer i mindre nabostøj, og det finder jeg særde-les hensigtsmæssigt, siger transportminister Benny Engelbrecht.  

Med den opdaterede VVM-undersøgelse er der også beregnet sam-fundsøkonomi ud fra de nyeste tal. Her er resultatet, at den sam-fundsøkonomiske forrentning er nu på 3,3-3,5 procent, hvilket er en smule mindre end oprindeligt beregnet. 

– Selvom VVM-undersøgelsens samfundsøkonomiske beregning vi-ser en lidt mindre god samfundsøkonomi end beregningerne fra den oprindelige VVM, så ændrer det ikke på behovet for en 3. Lim-fjordsforbindelse. Jeg er tilfreds med, at vi nu står med et gennem-arbejdet resultat, som vil danne et godt oplyst grundlag, som kan tages med videre i de kommende forhandlinger om fremtidens in-vesteringer i infrastruktur, siger transportministeren. 

Der er frist for svar på en fremlagt høring tindtil udgangen af april i år.