På vegne af Business Region North Denmark (BRN), der er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland, fremsender formand og borgmester i Jammerbugt Kommune denne udtalelse:

I forlængelse af bestyrelsesmødet i Business Region North Denmark (BRN) i dag fredag den 21. september 2018 fremsender formandskabet følgende pressemeddelelse:

Vi har en god tradition for at stå sammen i Nordjylland. Det gør sig gældende i det politiske, blandt myndighederne og organisationerne samt tillige i samarbejdet heri- mellem. Det kommer vi langt med i det daglige samarbejde. Og det gælder også, når vi i fællesskab skal sikre de nordjyske interesser på den nationale scene.

Der er derfor god grund til, at vi – dvs. de nordjyske folketingsmedlemmer, erhvervsli- vet, organisationerne, regionen og kommunerne – står sammen i den helt afgørende mærkesag for den fortsatte vækst og velfærd i Nordjylland: Etableringen af Den 3. Limfjordsforbindelse!

Vi er på tværs af Nordjylland og forskellige organisationer enige om, at der hurtigst muligt skal vedtages en anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse med udgangspunkt i:

Kapaciteten i de to nuværende forbindelser er overskredet, og det hæmmer væksten og investeringslysten i Nordjylland – og dermed samfundsøkono- mien i hele Danmark

Sårbarheden – de hyppige nedbrud i Limfjordstunnelen skaber problemer og usikkerhed for fremkommeligheden

Projektet har en høj samfundsøkonomisk forrentning og en af de højeste til- bagebetalingsrater blandt danske infrastrukturprojekter

VVM-redegørelsen forelå allerede i 2011

Den vestlige linjeføring over Egholm er fastlagt i en trafikpolitisk aftale blandt folketingets trafikordførere i juni 2014

Den 3. Limfjordsforbindelse er også hovedprioriteringen i den fælles nordjyske mobili- tetsstrategi, hvor der er politisk fodslag om, at det er statens ansvar at sikre tilstræk- kelig kapacitet og sikkerhed på vejnettet over Limfjorden. Dermed er det også statens opgave at finansiere en 3. Limfjordsforbindelse!

For det første fordi det er en national opgave at sikre den vitale danske infrastruktur. Den 3. Limfjordsforbindelse er ikke kun et nordjysk spørgsmål. Investeringen skal sikre vækst, udvikling og sammenhængskraft i hele landet, og forbindelsen er også et afgø- rende led i den internationale transportkorridor.

For det andet fordi Nordjylland udgør en væsentlig del af rygraden i Produktions Dan- mark og gerne vil bidrage til at skabe yderligere udvikling og velfærd til gavn for den danske befolkning. Dette forudsætter gode rammevilkår, der kan give de nordjyske virksomheder lige konkurrencevilkår.

For det tredje fordi Nordjylland ikke skal stilles anderledes eller ringere end andre landsdele, og en manglende national prioritering vil hæmme udvikling og velfærd for mere end 10 pct. af den danske befolkning.

Vi har i politisk regi tidligere drøftet mulighederne for delvis brugerbetaling. Vi har imidlertid den klare holdning, at dette ikke er relevant, så længe det ikke er udtryk for et generelt udbredt princip for finansiering af infrastrukturprojekter i Danmark.

På bestyrelsesmødet i Business Region North Denmark har vi igen dag drøftet emnet, og fra bestyrelsens side opfordrer vi alle nordjyske aktører til at holde fast og arbejde for det fælles mål. Det, vi mindst af alt har brug for lige nu, er, at vi nordjyder selv bi- drager til en oplevelse af nordjysk uenighed om selve projektet.

Når det i Aalborg, via en alliance mellem byråd, erhvervsliv og fagbevægelsen, har væ- ret muligt at omprioritere indtægter fra dækningsafgiften m.m. på 30 mio. kr. årligt i de næste 20 år, som en markant medfinansiering af den statslige investering, så skal det ses som et ekstraordinært bidrag til en nødvendig politisk beslutning. Ledende landspolitikere har da også kvitteret positivt for udspillet.

Opfordringen herfra er, at vi sammen arbejder på at sikre, at den fornuftige investe- ring bliver en topprioritering i den kommende nationale masterplan for statslige infra- strukturprojekter. Vi har en god sag. Der er øget erkendelse af flaskehalsproblemerne ved Limfjorden. Det økonomiske råderum i de statslige finanser vil være til stede i de kommende år. Den nordjyske strategi er at få prioriteringen med i masterplanen som et vitalt nationalt infrastrukturprojekt, der skal realiseres snarest muligt. Det er en mærkesag for BRN. Det opfordrer vi de nordjyske aktører til at bakke op om – frem for isoleret at markere forskellige særstandpunkter omkring finansieringsdelen.

På BRN – Business Region North Denmark´s vegne

Mogens Christen Gade, formand, BRN

Business Region North Denmark

Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. Sammen vil vi skabe fælles vækst og udvikling for hele vores region.