Busstoppesteder flyttes og kryds bygges om.

Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) orienterer her om de kommende ændringer af trafikforhold for den gennemgående trafikåre gennem Nibe:

Det som en del borgere har efterspurgt længe, sker nu endelig. Aalborg Kommune – By- og Landskabsforvaltningen – er nu færdige med planlægningen og projekteringen af krydset ved Hovvej/Hobrovej/Mellemgade, samt flytning af busstoppesteder. Der har været en række praktiske ting, som skulle afklares, men nu sker det snart. 

Det betyder: 

– at der i nær fremtid oprettes to nye busstoppesteder på Sygehusvej ved den hesteskoformede P-plads og det gamle »røde plejehjem«. Den ene udkørsel fra P-plads lukkes permanent i den forbindelse. Det opsættes læskure og etableres cykelstativer på begge sider. Stoppesteder ved plejehjemmet og det tidligere sygehus nedlægges.

– at det eksisterende busstoppested på Anlægsvej nær Højvangen opgraderes med læskur. Der etableres samtidig fortov langs Anlægsvej hen til det nordlige stoppested udfor Hasselvej.

– At de centrale busstoppesteder ved Hobrovej og Lundevej nedlægges. Det samme gælder busstoppestederne, som i dag er placeret ved Jacob Petersens Vej.

– At de nye stoppesteder bliver etableret hen over sommeren, så de er klar til at blive taget i brug med køreplanskift 6/8-17.

Der vil altså fremover være to centrale stoppesteder for de busser, som kører på strækningen Nørregade-Anlægsvej-Hovvej-Sygehusvej gennem Nibe

Næsten samtidig går vi igang med forbedring af sikkerheden i krydset Hovvej/Hobrovej/Mellemgade. Det betyder:

– At Mellemgades udmunding i Hovvej føres længere frem, hvilket forbedrer oversigten for sidevejstrafikanterne. Hovvejs bredde reduceres samtidig omkring krydset.

– At hastighedszonen mellem Grydstedvej og Hobrovej udvides, så den også kommer til at omfatte krydset Hobrovej / Mellemgade.

– At der etableres et fartdæmpende bump på Hovvej, ca. 50 m øst for krydset – ovenfor Hobrovej – ud for det stoppested, som nedlægges.

Med ændringerne forventes det, at trafiksikkerheden i og omkring krydset forbedres, både for bilister og for de fodgængere, der skal krydse Hovvej nær krydset.

Samtidig med at disse projekter bliver udført i august, så vil fodgængerfeltet, der ligger på Hobrovej ud for Bakkebo, blive genopmalet, så det bliver tydeligt for alle trafikanter.

Hans Henrik Henriksen
Rådmand By- og 
Landskabsforvaltningen 
Rosenparken 44, Nibe