Et af de større besøgssteder i Nibe by fører i det daglige en delvis usynlig tilværelse. Nibe Idræts- & KulturCenter er en betydelig størrelse, når det gælder aktiviteter og publikums bevågenhed med de aktiviteter, idræts- aktiviteter, udstillinger mv., som foregår. 

Men når det gælder centrets ve og vel – incl. den daglige drift, så viser interessen sig mere beskeden.

Således havde blot ni personer valgt at deltage i sidste uges generalforsamling, som bl.a. bød på en orientering om centrets drift, udfordringer og positive udvikling, som præger den selvejende institution.

Efter valg af Bjørn Drejer til mødets dirigent, gennemgik centerformand Ole Kuhr forløbet af det seneste år, og han sagde her bl.a.:

– Prioritering af driftsopgaver har i 2018 været den væsentligste indsats, herunder etablering af et nyt indgangsparti ved fysioterapien, ny belysning i hal B, og det har vist sig, at et antal tagplader skal udskiftes, hvilket vil ske medio 2019. Der er tale om en større udskiftning af ca. 800 tagplader, som – heldigvis for centret – er omfattet af garantien.

Bestyrelsen har fået sig nogle overraskelser i årets løb, herunder bl.a., at et knapt to år gammelt halgulv kræver en ekstra og forebyggende lakering, hvilket jo gerne skal forlænge gulvets levetid, sagde Ole Kuhr.

Tekøkken ved værelser
En nyskabelse er det endvidere, at der i forbindelse med centrets otte værelser for tiden etableres et tekøkken, så lejere af værelser selv kan fremstille sig enkle måltider mv.

Økonomien har imidlertid ikke levnet plads til øvrige ønsker, som er udskiftning af energistyringen i Hal A samt renovering af omklædningsrum i Hal A.

Ifølge bestyrelsens opfattelse har Nibe Idræts- & KulturCenter en forholdsvis stabil økonomi, og der pågår herunder henlæggelser til en forestående udskiftning af gulvet i Hal B indenfor en kortere årrække.

Bestyrelsen har endvidere omprioriteret sine interne arbejdsopgaver. Her iblandt blev der i 2018 beskrevet en ny persondataforordning, som samtidig betød en revision af centrets arkiver.

Ambition: De fleste besøger og benytter
– Det er fortsat bestyrelsens målsætning, at flest mulige lokale borgere besøger og benytter de fine faciliteter i Nibe Idræts- & KulturCenter, ligesom udenbys gæster altid skal føle sig velkomne, sagde Ole Kuhr, og i forlængelse af en tak for indsatsen til centrets ansatte og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, rettede han en særlig tak til tidligere bestyrelsesmedlem Henrik Andersen, der har været en uvurderlig hjælp ved vurdering af energi og energibesparende foranstaltninger. Selv om Henrik Andersen i bestyrelsen for nylig blev afløst af Morten Mortensen, har Henrik Andersen indvilget i at fortsætte som konsulent med centrets energiforhold for øje, og det er vi meget glade for, sagde Ole Kuhr som afslutning på årsberetningen.

Centrets regnskab udviste et driftsoverskud på 1.681 mio. kr., der med fradrag af ydelser på lån giver et samlet overskud på 289.303 kr., som overføres til 2019 – heraf en stor del reserveret til vedligeholdelse.

Bestyrelsesmedlemmer genvalgt
Til bestyrelsen genvalgtes formanden Ole Kuhr og Bjørn Drejer. Bestyrelsen består i øvrigt af Karsten Møller, Jens Askehave og Morten Mortensen – samt byrådsmedlemmerne Bjarne Sørensen og Hans Henrik Henriksen.

Som suppleanter valgtes Andreas Sondrup og Henrik Andersen.