Kun få var mødt til generalforsamling i Nibe Idræts- & KulturCenter – så få, at bestyrelsen efter forslag vil arbejde på at få at få flere til at interessere sig mere for arbejdet »bag kulisserne«, her iblandt den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens beretning for år 2020 adskiller sig markant fra tidligere beretninger og vil formentlig også adskille sig fra fremtidige beretninger, da det forgangne år - på alle parametre - har været noget af en rutshebanetur, konkluderede bestyrelsens formand Ole Kuhr som optakt til beretningen. Han sagde endvidere:

Året startede med klart den største og vigtigste opgave, som bestyrelsen har haft i mange år; nemlig udarbejdelsen af den fremtidige strategi for Nibe Idræts- & KulturCenter (NIKC). At opgaven med ny strategi landede netop nu, skyldtes at vores centerleder gennem et dusin år, valgte at søge nye udfordringer. Det samme gjorde vores alt-mulig-mand. 

Derfor var det oplagt, at bestyrelsen benyttede muligheden til at tage et kig på kompasset samt  forsøge at kigge ind i krystalkuglen for at sætte den retning, som vi mener, vil være den mest optimale for NIKC og dets brugere. 

Ud fra visionen om, at NIKC ønsker at skabe faciliteter og atmosfære, som tilbyder og tiltrækker flest mulige brugere og gæster, besluttede bestyrelsen sig for at ændre på opgavefordelingen i det personalemæssige set-up.

Det betød ansættelse af Morten Dahl Johansen som ny centerleder. Morten har i forvejen et stort kendskab til livet i hallen og har derfor fingeren på pulsen. Desuden har han kæmpe netværk i og uden for Nibe. Allervigtigst og udslags-givende for os i bestyrelsen var det dog, at Morten overbeviste os om, at han havde 100% ”hjerte” med i jobbet.

Ole Kuhr (t.v.) kunne midt i maj sidste år offentliggøre ansættelsen af Morten Dahl Johansen som ny centerleder.

I samme proces valgte vi at bortforpagte cafeteriadelen, som hidtil havde sorteret under tidligere centerleder. Her var vi også heldige, idet et hold friske gutter fra det relativt nyetablerede firma, ”NorSoe Food”, imponerede os med deres nytænkende tilgang til, hvordan et ”cafeteria-koncept” også kunne se ud. Hvis man forbinder et halcafeteria med: friturestegt mad, slik og sodavand, så kan NorSoe Food supplere denne tankegang med: gourmet mad; både i og ud af huset, nye tiltag med bespisning samt en ”længere succesfuld turné” med en så-kaldt ”Food truck”, som har huseret i det meste af Himmerland og Nordjylland det seneste års tid. Til at toppe konceptet indgår der en kok, som har vundet olympisk medalje inden for sit felt! Så bliver det vist ikke bedre.

Ole Kuhr (t.v.) kunne sidst i maj sidste år byde velkommen til de nye forpagtere fra NorSoe Food: Søren Olsen (i midten) og Thomas Kristiansen.

Det er jo op til vores brugere at bedømme, om vi i bestyrelsen har ramt rigtigt med den nye strategi og konstella-tion. Personligt tror jeg, at det er den bedste og mest optimale besluting, som vi i NIKC har truffet i flere år!

I parentes kan jeg nævne, at en stor og uhøjtidelig reception for Morten Dahl og NorSoe Food, som blev udskudt i 2020, forventes afholdt i det tidlige efterår 2021.

I tilbageblikket på 2020 kan vi heller ikke komme uden om ”corona-spøgelset”, som huserede det meste af året med store konsekvenser for vores især vores brugere, men også har betydet udskydelse af mange af de projek-ter, som både Morten Dahl og NorSoe Food har i støbeskeen. Det har desværre også haft en negativ økono-misk konsekvens for NIKC, idet udlejning af hallerne, møde- og selskabslokaler samt værelser blev ramt af betydelig nedgang. Heldigvis har Aalborg Kommune valgt at fastholde det tilskud, som vi modtager for udlejning af hallerne. Det gjorde trods alt den økonomiske øretæve lidt mindre.

Da vi alle vel er lidt mentalt ”corona-trætte”, vil jeg ikke berøre de - af corona - forvoldte besværligheder og ska-der yderligere i denne beretning. 

For heldigvis har vi også kunne opjustere/forbedre på nogle af vores faciliteter:
- Der er blevet udskiftet gulv i Multisalen. 
- Hele hallens ud- og indvendige låsesystem er blevet udskiftet
- Digital opdatering med nyt og forbedret Wi-fi samt ny projektor i Multisal
- Udskiftning af rengøringsmaskine
- Udskiftning  af lovpligtigt mikrofonvarslingsanlæg
- Opstregning af endnu en ”trekvart håndboldbane”, Hal A
- Nye blomsterkummer uden for faciliteterne
- samt opsætning af 2 nye - tiltrængte - halure 

Sidstnævnte med fornem økonomisk hjælp fra Spar Nord Fonden, som NIKC samtidig gerne vil sende en kæmpestor tak til.

Som det nok fremgår, så er et konstant behov for opdateringer & udskiftninger af faciliteter og materiel i NIKC. Nogle er planlagte og en del er pludselig opstået. 

Det giver en del udfordringer og hovedbrud at skulle håndtere de ønskede og planlagte forbedringer, når der opstår pludselige men nødvendige anlægsinvesteringer. Derfor valgte vi i 2020 at etablere en løbende 5-årig anlægsinvesteringsplan. Det giver os et bedre overblik og samtidig styringsværktøj til at håndtere denne udfor-dring, som har stor indflydelse på NIKCs økonomi. I et forsøg på at agere med rettidig omhu har vi valgt at involvere Aalborg Kommune i vores plan, selv om vi er en selvejende institution. Vi har fået positiv feedback på dette tiltag, da vi citat: ”er den eneste selvejende institution, som har forsøgt at være så forudseende”. Citat slut. 

På samme måde forsøger vi nu at ”agere” i stedet for at ”reagere”, idet vi har valgt at ansætte Anneke, som nog-le timers ekstra rengøringshjælp til Morten Dahl. Dette frigør ressourcer hos Morten til at være proaktiv i forbin-delse med nye tiltag, som kan generere flere tilbud til eksisterende og nye brugeer og dermed øget omsætning hos NIKC. Samtidig vil NIKC gerne være endnu mere synlig og aktive i postnr. 9240; altså et attraktivt og større aktiv for flest mulige borgere i dette område.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Nibe Avis for at være med til at udbrede budskabet om NIKC’s nye strategi og vores ”nye hold” på personalesiden.

Også en tak til vores brugere (foreninger), som har formået at manøvrere i de komplekse corona-retningslinier, som myndighederne i flere omgange, har udstukket.

Jeg vil også rose vores samarbejde med vores ”revisor-team”, som altid er hurtige og tjenstvillige. 

Tak skal der også lyde til Morten Dahl og Norsoe-holdet, som har formået at holde fanen og humøret højt i et udfordrende første år på posterne. Jeg ved, at I er utålmodige efter at få sat mange nye og gode tiltag i gang.

I samme åndedrag skal der også lyde en kraftig opfordring til benytte NorSoe Food som leverandør af bespis-ning til selskaberne i NIKCs faciliteter. Det er afgørende for, at vi også fremover kan have så kompetent en leve-randør/samarbejdspartner i vores faciliteter og geografiske område.

Den sidste tak skal lyde til mine bestyrelseskolleger, som i 2020 har brugt adskillige timer af deres fritid på at få alt til at gå op i en højere enhed. I visse periode er jeg overbevist om, at vi tilbragte mere tid sammen, end vi til-bragte med vores familier. 

Jeg synes, at dette må være en passende afslutning på min formandsberetning for året 2020.

-   -   -

Ved valget til centerbestyrelsen var der genvalg til Ole Kuhr og Bjørn Drejer. I bestyrelsen finder man endvidere Karsten Møller, Jens Askehave og Morten Mortensen. Bjarne Sørensen og Hans Henrik Henriksen repræsenterer Aalborg Byråd i bestyrelsen.

Centrets økonomi viser et overskud fra det forløbne år på 220.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er henlagt til en kommende udskiftning af gulvet i hal B.
Centrets egenkapital er som nævnt positiv for første gang nogensinde, nemlig med godt 36.000 kr.
Centrets værdi er bogført til ca. 23,2 Mio kr.; eller lidt mere end den langsigtede belåning.