Ved det nederste beliggende Dambrug på Dybvad Å, er der etableret et stryg i samarbejde mellem Aalborg Kommune, Limfjordsrådet og Lundby Fisk.

Del af det nyanlagte stryg, som afløste en tidligere fisketrappe og et stem i Dybvad Å ved Lundby. Faldet over de nu 300 meter stryg er 120 cm, hvorved åens vand løber stærkt. Efter stryget er der på flere kilometer mod Limfjorden kun 150 cm fald, hvorved vandet dér flyder mere roligt.

Et stryg (kraftigt faldende passage over en kort strækning af åen, red.) har afløst en tidligere fisketrappe og et stem i Dybvad Å, på strækningen over engen mellem Lundby og Oudrup. Ændringen er sket af rent naturmæssige årsager, idet ændringen giver fisk – og særligt gydende fisk – bedre mulighed for at vandre gennem åsystemet.

Den tidligere fisketrappe, som blev fjernet med etableringen af det nye stryg. Længden af åen på stedet var tidligere ca. 200 meter, men er nu øget til 300 meter ved slyngninger.

Torsdag i den forløbne uge blev det nye stryg indviet ved en lille højtidelighed hos Lundby Fisk, hvor Heidi og Peter Holm fortalte om ændringerne og indvielsen blev markeret ved udsættelse af flere hundrede stykker ørred yngel.

 Jens Lauritzen, formand for Limfjordsrådet: – Bedre vilkår for åens fisk forbedrer også miljøet i Limfjorden. Limfjordsrådet bidrager til sådanne projekter med rådgivning.

Fra Limfjordsrådet var mødt rådets formand, tidl. borgmester i Løgstør - og senere Vesthimmerlands Kommuner, byrådsmedlem Jens Lauritzen, som understregede vigtigheden af indsatser som denne i oplandet til Limfjorden.

Dambruger Peter Holm forbereder udsætningen af de kun få måneder gamle ørreder.

Projektet er EU-finansieret, og er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Aalborg Kommune og Limfjordsrådet.

Udløbet af vand fra Dybvad Dambrug.