Tilskud fra Staten på 26 mio. kr. muliggør opførelsen af 416 nye almene familieboliger i Aalborg Kommune – heraf 28 ved Lundevej i Nibe. Boligerne er baseret på beboelse af såvel flygtningefamilier som almindelige danske familier, og huslejen bliver ekstraordinær lav.

De seneste år har de almene boligorganisationer og Aalborg Kommune været i dialog om, at der er et behov for at udvide udbuddet af almene familieboliger.

I juli 2016 modtog Aalborg Kommune så tilsagn om et tilskud på 26 mio. kroner fra Staten – netop til opførelsen af almene familieboliger. Med tilskuddet har Aalborg Kommune nu en unik mulighed for at opføre et stort antal boliger de kommende år.

Regeringen har i forbindelse med flygtningetilstrømningen til Danmark tildelt kommunerne disse puljemidler til opførelse af boliger, der blandt andet kan bebos af flygtninge. Mange kommuner oplever nemlig, at husningen af flygtninge kan være svær at absorbere i den eksisterende almene boligmasse. Derfor skal boligmassen udvides, så flere af vores nye medborgere har gode muligheder for at finde en bolig, lyder det i en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune får, som den kommune der modtager flest flygtninge, tildelt en pulje på 26 mio. kr. til opførelse af maks. 451 boliger. Aalborg Kommune har stillet krav til, hvad den maksimale husleje må være, idet kommunen ønsker at boligerne skal være tilgængelige for den brede befolkning. 

Det er de almene boligselskaber, der skal opføre boligerne, og Aalborg Kommune har besluttet en fordeling af boligerne, hvor halvdelen af boligerne skal opføres i Aalborg/Nørresundby og den anden halvdel i de mindre og mellemstore byer, her iblandt Nibe. Fordelingen skal dels understøtte de lokale boligmarkeder og skal yderligere understøtte en god integration og bakke op om muligheden for, at boligplacere flygtninge hensigtsmæssigt idet, at disse nye boliger supplerer antallet af boliger, der kan anvendes til boliganvisning. 

Boligerne i de mindre og mellemstore byer påtænkes opført i klynger af 20-25, mens der i Storaalborg kan opføres boliger i klynger på op til 55 boliger. Det endelige boligprogram indeholder således boliger i Nibe, Gandrup, Klarup, Vester Hassing, Svenstrup, Sulsted, Vadum og på fire placeringer i Nørresundby. 

Rådmand i By- og Landskabs- forvaltningen Hans Henrik Henriksen (S) udtaler:
– Gennem et strategisk partnerskab med de almene boligorganisationer, som skal stå for opførelsen af boligerne, skal der skabes fremtidssikrede boliger, der også på sigt kan leve op til forskellige befolkningsgruppers boligkrav, så vi kan tilbyde lejeboliger i hele Aalborg Kommune. Boligerne opføres på kommunale grunde. Provenuet ved grundslaget til opførelse af boligerne skal i følge den politiske aftale finansiere to ting:

– Aalborg Kommunes andel af det grundkapitalindskud, der skal anvendes til at opføre boligerne. 

– En udviklingspulje til de 11 oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale, der er udpeget i kommuneplanen – denne pulje udgør 28 mio. kr. til fordeling i budgetårene 2017-2020. Der er altså tale om et markant beløb, der vil sikre udvikling og fremgang i oplandsbyer, slutter rådmanden. 

Enggaarden: Opmuntrende!
Formanden for Boligforeningen Enggaarden, Bjarne Guldberg, siger til den nyligt indgående aftale, hvor boligforeningen har haft mulighed for at byde ind – og altså er blevet valgt til at bygge:

– Det har været opmuntrende af følge forvaltningens arbejde i spørgsmålet om nybyggeri af 416 billige boliger rundt om i kommunen. For os i Nibe er det specielt opmuntrende, at man også har haft oplandsbyerne i tankerne.

I Nibe har forvaltningen udpeget et kommunalt ejet areal på Lundevej, hvor de 28 familieboliger skal opføres. Jeg er meget tilfreds med, at udvalget har valgt vores forslag til bebyggelse på området. Området på Lundevej på grænsen til natur og marker rummer i mine øjne en stor herlighedsværdi, og mulighederne for at opføre en attraktiv bebyggelse er store.

Vi deler forvaltningens ønske om, at de nye boliger - både med hensyn til pris og indretning - skal appellere til den brede befolkning.  Boligforeningen ser frem til den dialog om projektet, som nu indledes med forvaltningen. 

Normal byggeproces
Forretningsfører i Boligforeningen Enggaarden Svend Andersen supplerer:

– Nu er forudsætningerne for et kommende byggeri på plads, og der kan så starte en normal byggesagsbehandling med udarbejdelse af lokalplan for området og detail-udformning af de 28 boliger, der vil fremstå som 14 stk. 2-rums og 14 stk. 3-rums boliger. Huslejen vil med den indgåede aftale mellem Aalborg Kommune og boligselskaberne komme til at ligge under det sædvanlige niveau for tilsvarende boliger.

Planlægnings- og byggeperioden vurderes på forhånd til at være omkring to år.

Rådmand Hans Henrik Henriksen (S): Det støttede boligbyggeri henvender sig til såvel flygtningefamilier som til almindelige danske familier. Huslejen i dette byggeri vil være lavere end i tilsvarende almennyttige boligbyggerier.
Bjarne Guldberg, formand for Boligforeningen Enggaarden: For os i Nibe er det specielt opmuntrende, at man også har haft oplandsbyerne i tankerne.