Aftenens vinder var ikke nogen af de to lokalpolitikere, men i stedet den lokale murermester.

Kandidaterne til borgmesterposten i Aalborg Kommune var tirsdag aften sat stævne af Nibe Rotary Klub i selskab med godt 50 deltagere i valgårets første lokale duel mellem Tina French Nielsen (V) og Thomas Kastrup-Larsen (S).

I hver sin indledning til mødet med dialog og debat om lokalpolitiske emner i Nibe og omegn lagde Tina French Nielsen for med at sætte en dagsorden for »Når Aalborg bliver Blåt – og når Nibe igen bliver blå, fra 2018« med hende selv som borgmester.

I den nuværende situation mangler vi nærvær, mod og overblik over, hvad der sker i vor by, og at nogen vil tage det overblik, det kræves at skabe en samlet udvikling. Der mangler efter Tina French Nielsens opfattelse en klar linie i den planlægning, der skal fremme udviklingen.

Thomas Kastrup-Larsen brugte Nibe Festival som et billede på Nibe by og den virkelyst, Nibe står for. Det er et billede, der også spejler sig ude i erhvervslivet, og borgmesteren nævnte her bl.a. Wolturnus, Danish Crane Building og virksomhederne i Nibe Erhvervspark. – Den samlede erhvervsudvikling i Aalborg Kommune er i stærk vækst, og Nibe står for en god del af denne udvikling.

I debatten slog Lene Frederiksen til lyd for en stærkere udvikling af byggegrunde i Nibe by. Vi har for tiden kun 9 byggegrunde til rådighed.

Thomas Kastrup-Larsen nævnte de kommende områder Parkvej og Grydsted som nye områder og de nævnte kommende byggerier af almennyttige boliger ved Lundevej og ved Koldsmindevej. Borgmesteren understregede, at man naturligvis skal være »på stikkerne« for at sikre gode byggegrunde.

Tina French Nielsen medgav, at man fra Aalborg Kommunes side de senere år ikke har været tilstrækkeligt på forkant med at have planer klar for nye områder, men at det også bunder i, at kommunen ikke i sig selv udvikler nye byggegrunde.

Murermester Peter Nielsen rejste spørgsmålet om, hvorvidt kommunens sagsbehandlere i By og Landskab har tid til at se på materialer til en kommende boligudstykning ved Skalhøje. Peter Nielsens firma KIMBO er fra forvaltningen mødt med beskeden om, at der ikke er tid at se på dette før efter sommerferien, og det er frustrerende når man som virksomhed har indtil flere bygge- og udviklingsprojekter, der er låst af omstændighederne, betonede Peter Nielsen.

Borgmesteren replicerede straks, at han gerne vil orienteres direkte om sagen for derfor at ville sætte skub i sagen inden sommerferien. Det var et direkte tilsagn, som murermesteren kunne bruge!

Tina French Nielsen meldte her ud, at Venstre i forbindelse med næste budget vil søge at få afsat en pulje, hvor man i landsbyer som Farstrup, hvor der henligger kommunale byggegrunde, efter prioritering kan afsættes et beløb til byggemodning, hvis der er et bevisligt behov.

Morten Leineweber fra skolebestyrelsen ved Nibe Skole mener, at Nibe skoles størrelse som den næststørste i hele Aalborg Kommune presses af den strategi, der er for tildeling af penge pr. elev. Skoler med fire spor modtager færre penge samlet, da tildelingen pr. spor falder i takt med flere spor (klasser pr. årgang, red.). Endvidere, at der ikke er mulighed for at overføre uforbrugte penge fra år til år.

Som skolerådmand gik Tina French Nielsen i rette med spørgeren, da meget budgetlægning også hænger sammen med god planlægning og styring. Endvidere bekræftede rådmanden, at penge KAN overføres i uforbrugte budgetter fra år til år, og at der for tiden ligger et beløb til rådighed for Nibe Skole.

Thomas Kastrup-Larsen erklærede sig enig med skolerådmanden i, at små skoler har sin berettigelse i de små samfund, så længe forældrene ikke vælger skolerne fra. Der er flere aspekter i at bevare de små skoler selv om de er dyrere i drift pr. elev – bl.a. er disse skoler med til at give de mindre byer en identitet og med til at binde lokalsamfundet sammen.

Samtidig betonede borgmesteren vigtigheden af, at der ved den kommende budgetlægning afsættes lidt flere penge til skoleområdet.

Her tog debatten en skarp drejning, idet først borgmesteren beskyldte rådmanden for at have et alt for stort korps af konsulenter tilknyttet sin forvaltning, og modsat rettede rådmanden det verbale skyts mod borgmesteren for, at »borgmesterens forvaltning har helt sikkert ansat et meget større antal konsulenter end hos os i skoleforvaltningen«.

Fra flere spørgere var der interesse for at høre begrundelsen for at renovere det eksisterende svømmebad i Nibe frem for at bygge et nyt ved Nibe Idræts- & KulturCenter. Thomas Kastrup-Larsen replicerede her, at det samlet set vil være en forkert prioritering at bygge en ny svømmehal i Nibe, når kommunen er presset på en række servicefunktioner og man har lovet at holde skatteprocenten i ro. I Hals har man valgt at lukke den lokale svømmehal og Aalborg Kommune har givet en kompensation herfor til andre formål. En sådan ordning ønsker vi ikke i Nibe; derfor en renovering af den eksisterende svømmehal. Tina French Nielsen erklærede sig enig i denne argumentation, idet beslutningen er en del af et budgetforlig.

Lene Frederiksen ønskede mere fokus på erhverv og arbejdspladser: – Er det realistisk med udflytning af kommune arbejdspladser til Nibe-området, spurgte hun. Borgmesteren svarede, at hvis der findes oplagte muligheder, skal de undersøges og udnyttes, men omstændighederne skal være de rigtige.

Tina French Nielsen nævnte eksempler på vellykket udflytning, bl.a. et rehabiliteringscenter til Mou, mens forsøget på at flytte et kommunalt bageri-projekt til det tidligere Nibe Plejehjems køkken, var blevet afvist politisk.

Peter Stoffersen ønskede bustrafikken fjernet fra Hovvej og flyttet til Strandgade. – Al den flytning af stoppesteder og ændrede vejforhold giver ingen sammenhæng, og i Strandgade er der plads til det hele. Borgmesteren, der også er formand for Nordjyllands Trafikselskab, afviste denne mulighed, idet al erfaring viser, at når der flyttes busruter i væsentlig grad, så tabes det samtidig passagerer.

En samlet konklusion på Nibe Rotarys debatmøde mellem borgmesterkandidaterne kan nemt være, at der ikke afgørende kom nye emner til debat, og svarene var derfor ej heller noget, der flytter den store masse. Som to fodboldhold, der i fare for at tabe, vælger at spille til 0-0 eller 1-1. Ambitionerne blev rent politisk og lokalt holdt et lille stykke over vågeblus, men heller ikke mere.

Så der er plads til forbedring når valgkampen for alvor trænger sig på, og ambitionerne får i mellemtiden god tid og plads til at vokse.

Tina French Nielsen mente nok, Folkeskolereformen fortsat rummer mulighed for en bedre Folkeskole.
Thomas Kastrup-Larsen mente ikke at kunne forsvare byggeri af en ny svømmehal i Nibe frem for renovering. En holdning, Tina French Nielsen tilsluttede sig, idet der er indgået forlig om det.