På Nibe Grundejerforenings generalforsamling for nylig blev to forslag om hhv. trafiksikring ved omfartsvejen og om den kommende separatkloakering i Nibe behandlet, og der blev sat retning på et kommende arbejde med de to emner.

Knapt et halvt hundrede medlemmer af Nibe Grundejerforening havde i sidste uge fundet vej til Jernkroen, hvor Nibe Grundejerforening, der frivilligt organiserer ejendomme i den centrale del af Nibe by, holdt generalforsamling.

Efter valget af Peter Stoffersen til dirigent, gennemgik foreningens formand Keld W. Jensen nogle af de emner, som bestyrelsen har arbejdet med det forløbne år.

En tidligere opfordring til, at Nibe Grundejerforening vi forsøge at dække interesserne for en større del af Nibe by, trak han en smule tilbage, men understregede, at grundejere overalt i Nibe, fortsat er velkomne som medlemmer.

Foreningens bestyrelse har arbejdet med udsigterne til en kommende separatkloakering i den centrale del af Nibe, og havde i januar indbudt til et orienteringsmøde med repræsentanter for Aalborg Kommunes Kloakforsyning.

Endvidere har bestyrelsen sat fokus på den bevarende lokalplan, som gælder i Nibes gamle bydele (Lokalplan 88, red.).

– Der er byggerier – også af nyere dato – som efter bestyrelsens opfattelse ikke overholder lokalplanen, og bestyrelsen har holdt møde herom med rådmanden og den ansvarlige herfor i forvaltningen for By og Landskab.

– Vi må jo nok konstatere, at lokalplan 88 i Aalborg Kommune forvaltes anderledes end da den blev skabt i Nibe Kommunes tid. Bestyrelsen har endvidere konsulteret tidl. byrådsmedlem Elin Møller, der var formand for Teknik og Miljø, da lokalplanen blev vedtaget i Nibe Kommune. Det er fortsat vor holdning, at lokalplanen ikke forvaltes som den er ment, og den trænger i så fald til en opdatering, bl.a. med henblik på udformning af kviste og accepten af brug af træ-/alu vinduer, sagde grundejerforeningens formand. Dertil skal siges, at vi opfatter forvaltningen og politikerne som lyttende til vore holdninger, supplerede han.

Nibe Grundejerforening tæller i dag godt 100 medlemmer – der har været en mindre fremgang gennem de seneste år.

Ved valg til bestyrelsen blev formanden samt Niels Erik Smith genvalgt, med Jan Dalsgaard og Peter Stoffersen som suppleanter. Bestyrelsen består endvidere af Svend Christensen, Alex Villadsen og Christian Sondrup.

Trafik og kloak
Fra Jørn Aabye havde foreningen modtaget to forslag, dels om manglende trafiksikkerhed ved omfartsvejen omkring Nibe og dels om den kommende separatkloakering. Forslagene er tidigere bragt i Nibe Avis.

Der udspandt sig en kort debat herom, som mundede ud i, at Nibe Grundejerforening med Nibe Udviklingsråd som tovholder, nedsætter en følgegruppe til at arbejde med forbedring af trafiksikkerheden ved Aalborgvej.

Omkring separatkloakeringen i Nibe midtby tog grundejerforeningens bestyrelse denne opgave, ligeledes med henblik på at nedsætte en følgegruppe.