Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening afholdt i oktober ordinær generalforsamling med 45 fremmødte medlemmer. 

Den lokale forening har et medlemstal på 154 medlemmer der primært udøver rekreativt fiskeri med ruser og garn. Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening er fortsat landets største lokalafdeling under Dansk Amatørfiskerforening.     

Foreningens formand Erich Borup gennemgik på mødet årets væsentligste emner og sagde bl.a.:

– Det lokale ålefiskeri har i år været ganske udmærket. Der er fanget pænt med ål hen over sommeren og meget positivt har der været rigtig mange mindre ål der ikke har kunnet overholde mindstemålet. Det lover godt for de kommende år, hvis vi ellers kan få lov at fiske. Som bekendt har vi en rusefredningsperiode fra 10. maj til 1. august. Senest har EU bebudet endnu en periode fra 1. december til 1. marts gældende for fritidsfiskere. Formålet er at beskytte blank-ålens vandring til gydepladserne i Sargassohavet.

– Fangst af skrubber har været noget svingende i lokalområdet men der er mange meldinger fra rusefiskerne om fangst af små skrubber. 

Vi kæmper fortsat med konkurrenter som sæl og skarv. Et kedeligt syn når de har været på spil og ødelagt garn og ruser. Ofte sidder der kun fiskehoved eller halve fisk tilbage i garnet og ruserne er tomme for ål.

For femte år i træk har foreningen stået for udsætning af 20.000 stk. små skrubber der blev udsat på grundene ud for Nibe ved Kloster Holme, Vår Holme, Østerland og Krogen.

Det kolde forår med en del nedbør var godt for fjorden. Vi undgik dog ikke søsalat og bundvendinger, som normalt forekommer i Limfjorden. Specielt sidst i juli var der dele af fjorden hvor vandkvaliteten ikke havde det så godt i Halkær og Sebber Bredninger. Vi kan dog fortsat glæde os over at ålegræs og anden bundvegetation fortsat vinder frem. Sigtbarheden i vandet forbedres. Det giver sol og lys til bundplanterne og er med til at forbedre vilkårene for fødekæden til de fisk vi gerne vil fange, sagde Erich Borup til de 45 fremmødte. 

Foreningen har for fjerde år i træk deltaget i Søsportens Sikkerhedsråds observationsstudie i brug af redningsveste. Et projekt der finder sted i 14 andre havne i Danmark. Vi kan lokalt glæde os over at ikke mindre end 74% af fritidsfiskerne gør brug af redningsvesten når de sejler på fjorden for at røgte garn og ruser. Det viste observationerne på Nibe Havn.

Kasserer Bruno Jensen fremlagde regnskabet der udviste et passende overskud for året. Kontingentet blev bibeholdt på 300,- kr. årligt. Jens Møller Pedersen og Erich Borup blev genvalgt til bestyrelsen.

Mødet blev afholdt i Nibe Idræts- & KulturCenter, og der var rigtig god stemning blandt deltagerne.

Efter generalforsamlingen blev var der amerikansk lotteri med et utal af gevinster, skænket af lokale erhvervsdrivende, samarbejdspartnere, forretninger og pengeinstitutter. Erich Borup udtrykte en stor tak herfor.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Erich Borup som formand, Bruno Jensen som kasserer, Mikkel Christensen som referent, Søren Peter Jensen og Jens Møller Pedersen som menige bestyrelsesmedlemmer.

Der har hen over vinteren været afholdt et kursus i garn- og rusesyning, samt kursus i slibning af knive og sakse. Kursusaktiviteterne fortsætter i det nye år.