Bestyrelsesmøde hvor mail på computeren har erstattet mødelokalet og generalforsamling under åben himmel er nogle af de redskaber Nibe Tennisklub har taget i brug for at opretholde aktivitetsniveauet. 

Klublivet skal gerne gå videre, men vi skal samtidig have respekt for den situation Corona-virus for et år siden satte os i. Retningslinier skal overholdes, og vi skal passe ekstra godt på os selv og hinanden, så lang tid Covid-19 hærger. Men det handler om at finde en fornuftig balance, og finde muligheder i stedet for begrænsninger; Det er devisen og den lærdom, som epidimien har bidraget med i Nibe Tennisklub, som driver klubben på en helt anderledes måde end før marts 2020. En del aktiviteter er sat i stå, medens andre kan gennemføres med begrænsninger, eller under helt andre former. 

- Men selvom Covid-19 har betydet, at mange foreninger »holder for rødt lys«, så er der altså også ting, som godt kan lade sig gøre, når bare man tænker sig godt om, siger Finn Kent Jensen, som er formand for den lokale tennisklub i Nibe.

Online bestyrelsesmøde
- Når vi på grund af de gældende anvisninger for eksempel ikke kan afvikle vort bestyrelsesmøde (med syv deltagere i mødelokalet) på vanlig vis, så holder vi mødet som et mail-møde, fortæller tennisformanden. - Andre bruger teams, zoom og andre platforme, men vi har valgt at maile os igennem årets første bestyrelsesmøde, som faktisk holdes når den avis, du nu sidder med i hånden, omdeles til læserne: - Dagsorden med relevante informationer er rundsendt til alle bestyrelsesmedlemmer, og så har alle mulighed for at bidrage med synspunkter og forslag til hvert enkelt punkt. For at være sikker på, at der ageres og træffes beslutninger, er der under hvert punkt udpeget én fra bestyrelsen, som er ansvarlig for at beslutninger og aftaler føres ud i livet, fortæller Finn Kent Jensen. Sekretæren samler trådene, og koordinerer, hvis der skal kommunikeres mere på tværs, - og endelig er der jo mulighed for at ringe til hinanden, hvis en regulær samtale er vejen frem for at nå målet. 

- Det er naturligvis ikke optimalt at holde et bestyrelsesmøde, hvor vi fysisk ikke er samlet, men der er også fordele ved denne model: - Der er ingen afbud, fordi man pludselig bliver forhindret i at deltage i mødet: Hvert enkelt medlem kan medvirke i mødet, når man har tid og lyst og kan »deltage« med fuldt engagement. På den måde kan et bestyrelsesmøde pludselig tage flere dage!  Èn af ulemperne ved denne mødeform er dog, at man ikke får den drøftelse og »ping-pong« der naturligt opstår ved et traditionelt møde, hvor alle er samlet i ét lokale.

Generalforsamling under åben himmel!
Nibe Tennisklub skal  - i henhold til vedtægterne - afholde generalforsamling inden udgangen af april måned. Det nuværende forsamlingsloft giver ikke adgang til at man kan holde dette møde i klublokalerne som man plejer. Men da man godt kan forsamles udendørs i mindre grupper i sportslig sammenhæng, har klubben i år besluttet at holde generalforsamlingen på terrassen under åben himmel, - og iøvrigt samme dag som der holdes standerhejsning. Her kan vi holde afstand, og iøvrigt holde os indenfor de gældende retningslinier, siger klubformanden. De aktuelle anvisninger til gælder til den tid (den sidste weekend i april) må så være grundlaget for hvordan de to aktiviteter gennemføres.

Vi gør det vi kan og det vi må!
Tennis er som bekendt en sport, som ikke nødvendigvis er sat helt i stå på grund af Corona. Indendørs tennis har længe været udelukket, men nogle spillere er rykket udendørs, og der har således været aktivitet på den udendørs helårstennisbane hele vinteren. Her kan man nemlig få sin motion i små grupper: Typisk er der kun to eller fire personer på banen af gangen, og de fleste spiller med de samme personer uge efter uge, så man begrænser antallet af personer i sin sociale boble.

På samme måde planlægger klubben i år at tilbyde træning for børn og unge i mindre grupper end under normale omstændigheder, så både børn og deres forældre kan føle sig trygge ved det der foregår.

- I en tid som denne, handler det jo om at efterleve gældende retningslinier og anvisninger, men også om at gennemføre det man kan og det man må, så klublivet ikke går helt i stå. Naturligvis i gensidig respekt for reglerne og hensyntagen til hinanden. Det er en balance, og den synes jeg vi i tennisklubben er sluppet godt afsted med: Noget af klublivet skal afvikles på en helt anderledes måde end vi er vant til, - men man kan godt holde gang i nogle aktiviteter uden at det hele skal sættes fuldstændig i stå, og samtidig efterleve de regler der nu gælder i denne usædvanlige tid, slutter tennisformand Finn Kent Jensen.