Fra Flemming Midtgaard, Nørholm og Omegns Samråd og bestyrelsesmedlem i LAK – landsbyer i Aalborg Kommune, har Nibe Avis modtaget dette læserbrev: 

Kære byrådsmedlemmer 

Vedr. Besparelser via fællesledelse på 10 mindre skoler i landdistrikterne. 

Jeg har lidt tilfældigt og med stor beklagelse fundet ud af, at et stort flertal i byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2019, besluttede at der skulle etableres fællesledelse mellem de små skoler i 10 landsbyer og større skoler i Aalborg, eller nærmeste større by. 

Denne konkrete budgetbesparelse har ikke været offentliggjort, hverken i medierne eller på det store offentlige budgetmøde for kommunens borgere i november 2019. Skolebestyrelserne på de berørte skoler har heller ikke direkte fra politisk hold eller fra skoleforvaltningen, modtaget informationer om beslutningen. 

Det er med stor beklagelse, at en så indgribende ændring af styreformen og ledelsen af de mindre landsbyskoler forsøges liste ind ad ”bagdøren”. Ændringen betyder reelt at skolernes lokale forankring bortfalder, i og med at de berørte skolers bestyrelser også bliver nedlagt. 

Budgetbesparelsen vurderes til at være ca. 2 mill. kr. i 2021 og ca. 3. mill. kr. i de efterfølgende år. Selvfølgelig har en så forholdsvis lille besparelse også sin berettigelse, men set i lyset af de konsekvenser besparelsen har i de små samfund i kommunen, har det så stor betydning for sammenhængskraften i de berørte landsbyer, at besparelsen på sigt kan betyde opløsning af det stærke fællesskab og opbakning, der ellers hidtil altid har været omkring den lokale skole. 

Jeg har som bestyrelsesmedlem i LAK, sammen med fungerende formand Leo Helmer, haft lejlighed til at drøfte og spørge ind til situationen, med Rådmand Tina French Nielsen. 

Rådmanden fik mig dog ikke beroliget i forhold til skolernes lokale forankring, selv om det blev bedyret for os, at der i besparelsen med fællesledelsen, ikke var lagt op til senere skolelukninger, eller øvrige forringelser af skoletilbuddet i de 10 berørte landsbyer. 

Der er fire forhold der frustrer mig i forbindelse med den budgetterede besparelse. 

1. Som jeg allerede har været inde på er det trist for demokratiet, nærhedsprincipperne og kommunens slogan ”Vi udvikler os sammen”, at alle relevante parter ikke har været direkte involveret og orienteret om de foreslåede ændringer. Her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på skolebestyrelserne, men også på de lokale samråd og naturligvis også LAK – Landsbyer i Aalborg Kommune. 

2. Ifølge en rapport fra KORA, ”Det National Institut for Kommunerne og Regionernes Analyse og Forskning”, har erfaringerne med fællesledelse mellem store og mindre skoler kun vist besparelser i meget ringe eller ingen grad. Rapporten peger også på at der kan være risiko for at arbejdspresset på en fælles ledelse kan blive så stort, at det har negative konsekvenser og derfor kalder på en forøgelse af ledelsesressourcerne. Rapporten ”Fællesledelse og holddannelse” – September 2016. 

3. Endnu engang er det Landdistrikterne der må holde for når der skal findes besparelser. Der er flere andre skoler i Aalborg Kommune, der har et uforholdsmæssigt stort omkostningsniveau pr. elev i forhold til gennemsnittet. Her kunne der måske endda hentes større besparelser. 

Det havde være klædeligt om besparelserne på skoleområdet blev gennemført via dialog inden for sektoren og ikke som et politisk statement fra byrådet. 2 

4. Må jeg minde om, at byrådet for mindre end to uger siden har vedtaget en Landdistriktspolitik, hvori der på side 9 er beskrevet følgende: 

”Aalborg Kommune ser skolerne som et centrum for det lokale fællesskab og som katalysator for udviklingen i landdistrikterne. Et lokalt centrum, der kan medvirke til at fastholde og tiltrække børnefamilier til landdistrikterne. Det tilstræbes, at skolerne bliver en meget aktiv del af lokalsamfundet – også efter skoletid. Skolerne kan f.eks. danne rammerne for forskelligartede fritids- og kulturtilbud”. Citat slut. 

Hvordan kan en landsbyskole, der reduceres til en undervisningsafdeling af en større skole og som ikke har en lokal skolebestyrelse og en lokal ledelse, nogensinde blive centrum for det lokale fællesskab? 

Jeg vil gerne appellere til besindighed og til at den foreslåede besparelse gennemtænkes endnu engang, også gerne med et større perspektiv og blik for helheden. 

Nørholm d. 13. marts 2020 

Flemming Midtgaard