Nærværende kommissorium fremsendes til Skoleudvalgets godkendelse. Kommissoriet beskriver hvilke projektmæssige rammer, der arbejdes ud fra i forbindelse med udvikling af en model for fælles ledelse.

Sideløbende med processen med fælles ledelse mellem mindre og større skoler gennemføres en proces med udvikling af nye bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg. Det sker i tæt sammenhæng med en kommende byudviklingsanalyse af det østlige Aalborg. I nærværende kommissorium er der derfor lagt op til, at der ikke er sammenhæng mellem de to processer og dermed tages der stilling til de to sager særskilt. Der er dog opmærksomhed på, at en beslutning vedrørende fælles ledelse kan have betydning for arbejdet med udvikling af nye bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg.

Det bemærkes også, at en økonomisk besparelse vedrørende fælles ledelse kan i nogle af modellerne ikke afholdes alene blandt de skoler, der får fælles ledelse.

Baggrund
Den 22. oktober 2019 vedtog forligspartierne (Socialdemokratiet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre) Budget 2020. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal indføres fælles ledelse mellem mindre og større skoler i Aalborg Kommune:

“der indføres fælles ledelse mellem mindre og større skoler i Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen skal inden 1. juni 2020 gennemføre en proces med henblik på udarbejdelse af et beslutningsgrundlag med forskellige modeller og strukturer for fælles ledelse. Det er hensigten, at en model fortsat skal understøtte ledelse tæt på kerneopgaven. Den endelige model for fælles ledelse skal være implementeret fra skoleåret 2021/2022.

Det er aftalt, at den budgetmæssige besparelse ved fælles ledelse skal udgøre -2,0 mio. kr. i 2021 og -3,0 mio. kr. årligt fra 2022. Der er således ikke besparelser i 2020.”

Formål
Formålet med kommissoriet er at beskrive den proces, der skal ligge til grund for en endelig beslutning vedrørende indførsel af fælles ledelse blandt mindre og større skoler i Aalborg Kommune. Kommissoriet bygger derved på at finde en model for fælles ledelse og lægger ikke op til ændringer i antallet af undervisningssteder.

Forvaltningens mål med processen er, at det skal resultere i følgende:
- En model for fælles ledelse mellem mindre og større skoler, der kan imødekomme den budgetmæssige besparelse på 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2022.
- At modellen er tilblevet på baggrund af en bred inddragelse fra interessenter og skoler.
- At modellen lever op til principperne for skoleledelse.- At modellen fortsat sikrer kvalitet i ledelse tæt på kerneopgaven og dermed nedenstående perspektiver i forhold til en ledelsesstruktur, der:
     o Bevarer de nuværende undervisningssteder
     o Modsvarer et decentralt råderum på den ene side og fælles rammer for skoleledelse på den anden side, således det fortsat er muligt at tage hensyn til lokale behov og forhold.
     o Understøtter skolens kerneopgave og kerneydelse i en sammenhængende dag for elever, og dermed elevernes læring og trivsel.

Organisering
Der etableres en styregruppe, hvis opgave er at kvalificere processen og de(n) model(ler) for fælles ledelse, der præsenteres for Skoleudvalget og sendes i høring.

Under styregruppen etableres der en arbejdsgruppe bestående af skolechef, viceskolechefer, personalekonsulent, jurist, økonomikonsulent, kommunikationskonsulent og projektleder. Det er arbejdsgruppens opgave at indfri de mål og leverancer, som styregruppen sætter for processen. Samt bidrage med den fagspecifikke viden indenfor hvert deres område.

Desuden etableres der en referencegruppe med en bred repræsentation af de primære interessenter. Herunder både med repræsentanter for medarbejdergrupper og skoleledelser på skolerne og fagforeninger. Det vil blive prioriteret, at der deltager repræsentanter på referencegruppemøderne, som har erfaring med de modeller, der skal drøftes.

Skolerne inviteres i forløbet ind til informationsmøde vedr. status på processen. Efter 1. behandlingen hvor de berørte skoler er defineret inviteres disse ligeledes ind til informationsmøde.

I løbet af processen vil der være orientering i UFL, AMU for skoler, FMU og SFR.

Skoleudvalget vil midtvejs modtage de(n) mulige model(ler) til drøftelse forud for 1. behandling af det materiale, der sendes i høring.

Projektejer: Skolechef Mads Rune Jørgensen

Projektleder: Udviklingskonsulent Cecilie Ellebæk Thomsen

Medlemmer af styregruppe:
Mads Rune Jørgensen, skolechef og formand for styregruppe
Jakob Ryttersgaard, direktør
Morten Skipper Christensen, økonomichef
Morten Lyhne Lodberg Sørensen, viceskolechef
Lars Tybjerg Mølgaard, viceskolechef
Cecilie Ellebæk Thomsen, projektleder

Medlemmer af referencegruppe
Mads Rune Jørgensen, skolechef og formand for referencegruppe
Morten Lyhne Lodberg Sørensen, viceskolechef
Lars Tybjerg Mølgaard, viceskolechef
Thorstein Jensen, skoleleder Gistrup Skole
Ulla Loft, skoleleder Tylstrup Skole
Allan Jensen, skoleleder Højvangskolen
Christina Brostrøm, viceskoleleder Egebakken
Michael Christensen, viceskoleleder Vesterkærets Skole
Tonny Thierry Andersen, DUS-leder Langholt Skole
Carsten Søndergaard, formand for skolelederforeningen
Karsten Lynge Simonsen, fællestillidsrepræsentant for Aalborg Lærerforening
Susan Andersen, fællestillidsrepræsentant for BUPL
Gitte Højris Steffensen, fællestillidsrepræsentant for 3F (rengøringsassistenter)
Susanne Hansen, fællestillidsrepræsentant for FOA (pædagogmedhjælpere og pædagogiske ass.)
Per Larsen, fællestillidsrepræsentant for FOA (teknisk servicemedarbejdere)
Michael Claesen, fællestillidsrepræsentant for FOA (teknisk serviceledere)
Carina A. K. Granat, fællestillidsrepræsentant for HK (administration og IT)
Cecilie Ellebæk Thomsen, projektleder

Medlemmer af arbejdsgruppe
Mads Rune Jørgensen, skolechef Morten Lyhne Lodberg Sørensen, viceskolechef Lars Tybjerg Mølgaard, viceskolechef Ann Tomra, personalekonsulent Martin Valbirk, jurist Flemming Staun, økonomikonsulent
Kommunikationskonsulent
Cecilie Ellebæk Thomsen, projektleder

Proces
Fælles for processen vil være, at der tages udgangspunkt i de vedtagne principper for skoleledelse:
1. Skolens ledelsesteam skal som minimum bestå af to ledere på det pædagogiske område, hvoraf den ene er skoleleder og en anden varetager souschef-funktionen.
2. Skoleleder og øvrige ledere med personaleansvar skal være en del af skolens ledelsesteam.
3. I ledelsesteamet bør de to professioner på det pædagogiske område være repræsenteret.
4. Ved ansættelse af nye ledere er det særligt vigtigt, at der er fokus på at skabe et ledelsesteam, der består af forskellige ledelsesprofiler og kompetencer.
5. Skolelederen beslutter i samarbejde med ledelsesteamet, hvordan ledelsesarbejdet organiseres.
6. Nærværende og tilgængelig ledelse skal prioriteres, hvorfor ledelsesspændet ikke må være for stort.
7. I situationer med stort ledelsesspænd skal skolens ledelsesteam distribuere ansvarsområder til koordinatorer/ teamkoordinatorer/ vejledere i undervisningsdelen og/ eller afdelingsledere i DUS.
8. Ledere kan varetage andre opgaver end ledelsesopgaver, men har ledelsesansvaret på fuld tid.
9. Skolebestyrelsen godkender på anbefaling fra skoleledelsen og efter udtalelse fra MED-udvalget skolens budget – herunder kronebevillingen (basisdrift) samt anvendelsen af timetildelingen til pædagogiske medarbejdere og ledere.

Information til skoler
I processen vil alle skoleledelser blive inviteret ind til infomøde forud for de(n) endelige model(ler) fremlægges til politisk behandling. Den 27. april, hvor dagsordenen til skoleudvalgets 1. behandling af de(n) endelige model(ler) frigives, inviteres de berørte skoleledelser ind til infomøde med skolechef og viceskolechefer. Den 5. maj, samme dag som skoleudvalget har 1. behandlet sagen afholdes der stormøde, hvor alle skoler inviteres med 5 repræsentanter (2 ledelsesrepræsentanter, 2 forældrevalgte og 1 medarbejderrepræsentant).

Inddragelse af referencegrupper
Referencegruppen, der er sammensat med henblik på at sikre en bred repræsentation af de primære interessenter, inddrages 3 gange i forløbet for yderligere at kvalificere modellerne for fælles ledelse.

Skoleudvalget
Skoleudvalget behandler sagen på følgende møder:
1. Godkendelse af kommissorium den 14. januar 2020
2. Forslag til modeller for fælles ledelse fremlægges til drøftelse – tirsdag den 31. marts.
3. Forslag til model(ler) for fælles ledelse fremlægges til 1. behandling med henblik på høring – tirsdag den 5. maj.
4. Forsalg til model(ler) for fælles ledelse fremlægges til 2. behandling med henblik på godkendelse – tirsdag den 18. august.

Mulige modeller
På baggrund af den budgetmæssige tekst vil der på udvalgsmødet blive fremlagt mulige modeller. Fælles for modellerne er, at det vil være kombinationer mellem skoler med mindre end 300 elever eller over 300 elever. Jf. Folkeskolelovens §55, stk. 1 pkt. 2 er definitionen af små skoler eller små afdelinger en skole eller en afdeling af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever.

Ved fælles ledelse forstås der, at skolerne har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse. 

Modellerne der fremlægges, er de forskellige muligheder der er for at imødekomme budgetbesparelsen inden for folkeskoleloven. Modellerne har indledningsvist været drøftet med skolelederne. 

De mulige modeller der fremlægges for Skoleudvalget, vil ikke involvere skoler i det østlige Aalborg, da disse anbefales at blive håndteret separat i det forestående arbejde med udvikling af bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg i relation til byudviklingsplanen for samme område.

På baggrund af den budgetmæssige tekst, foreslås der heller ikke modeller, hvor der er fælles ledelse mellem to mindre skoler.

I løbet af processen vil der blive analyseret på fordele og ulemper for de modeller, som skoleudvalget ønsker at arbejde videre med. Herunder også hvilke sidemæssige effekter der må være for øvrige faggrupper såsom administrativt personale og teknisk service. Dog er organiseringen af teknisk serviceledere forholdsvis ny, og der vil derfor afvente en eventuel omorganisering til evaluering af organiseringen er gennemført.

Lovgrundlag
Følgende lovgrundlag gør sig gældende for de mulige modeller. Dette kan ændre sig på baggrund af hvilke(n) model(ler), der arbejdes videre med.

Folkeskoleloven
§24
Stk. 1. Hver skole skal omfatte mindst 3 sammenhængende klassetrin, jf. dog stk. 2. Skoler, der maksimalt rummer de 3-4 yngste klassetrin, kan henlægges under en anden skoles ledelse, medmindre børnetallet overstiger 100.

Stk. 3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler som nævnt i § 55, stk. 1, 2. pkt. (ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever).

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af børne- og undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

§25
Stk. 1. Skolen deles i klasser efter antallet af elever, jf. § 17, stk. 1. På små skoler og små afdelinger af skoler, jf. § 55, stk. 1, 2. pkt., kan en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klassetrin.

§40
Stk. 2, pkt. 2 Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:

2) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Bekendtgørelse nr. 700 af 23/62014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole
I medfør af § 24, stk. 4, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelsens behandling af en sag om ændringer i kommunens skolestruktur, som indebærer en skolenedlæggelse, skal behandles i overensstemmelse med procedurereglerne i §§ 2-4.

Stk. 2. En skole nedlægges, hvis en skole:
1) ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller
2) henlægges under en anden skoles ledelse, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

§ 2. Forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.

Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan endvidere forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

§ 3. Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen.

§ 4. Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen efter § 3 til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger af § 3, stk. 2.

§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2.

Interessenter
Afhængig af hvilke eller hvilken model der arbejdes videre med, er der for nuværende indkredset følgende interessenter:
 Berørte skoler – ledelser, medarbejdere, elever, skolebestyrelser og forældre
 Dagtilbud
 Lokalsamfund
 Berørte fagforeninger
 By- og landskabsforvaltningen
 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Høringsberettigede og beslutningskompetence
Ved en model der resulterer alene i interne omorganiseringer, kan Skoleudvalget træffe endelig beslutning i sagen. I sådanne tilfælde vil nedenstående høringsberettigede gøre sig gældende:
 Skolebestyrelser
 Berørte fagforeninger
 AMU for skoler
 AMU for Forebyggelse & Fællesskaber
 MED-udvalg på skoler
Ved sammenlægning af skoledistrikter skal der foretages offentlig høring, og den endelige beslutningskompetence ligger derved hos Byrådet.

Tidsplan
Der er i tidsplanen vægtet, at der er mulighed for at gennemføre en god implementeringsproces efter politisk behandling og inden nyt skoleår planlægges.