Medlem af Aalborg Byråds Skoleudvalg Per Clausen (EL) kommenterer her sagen om fælles skoleledelse:

Det er Enhedslistens opfattelse, at der skal bruges flere penge på pædagoger og lærere og færre på ledelse og forvalt-ning. Vi vil gerne give pædagoger og lærere mere frihed til i fællesskab at skabe gode muligheder for elevernes udvik-ling, dannelse og læring på en måde, hvor der er fokus på at sikre alle elevers trivsel. Vi tror mere på selvstyrende teams, sparring og sidemandsoplæring end på ledelse ovenfra og ned.

Det var baggrunden for, at vi tog spørgsmålet om fællesledelse og besparelser på ledelse op forud for budgetforhand-lingerne i 2019. Det er da også vores håb, at vi i processen med fælles skoleledelse får mulighed for at diskutere ind-holdet af skoleledelse og ledelsesopgaverne og en eventuel redefinering af disse. Alle er tilhængere af ledelse tæt på, men det er uklart om vi også er helt enige om, hvad det konkret betyder.

Budgetforligets tekst betyder, at vi starter med at se på fælles ledelse i forhold til de små skoler. Det var det, vi kunne blive enige om i budgetforligskredsen. Hermed ikke være sagt at hele besparelsen skal ske her. Vi ser også gerne på besparelser på ledelse på større skoler. Det er vores opfattelse at fælles ledelse på de små skoler giver mulighed for, at ledelsen vil få mere tid med personale og børn, fordi forpligtelsen til at deltage i aktiviteter væk fra skolen (forvaltning, klynge m.v.) vil blive langt mindre, når den samles på en leder for begge skoler.

Det er også vores opfattelse, at fælles skoleledelse vil gøre de mindre skoler mere bæredygtige på flere områder (elev-antal/elevtilgang, faglighed, økonomi m.v.) og dermed ruste os bedre til sikre de små skolers overlevelse.

Det er klart, at dette forudsætter, at vi i Byrådet træffer beslutninger, der gør, at den lille skole ikke kan udsultes gen-nem decentrale beslutninger og at vi får løst de udfordringer, der kan opstå i forhold til medarbejderne, Tillidsrepræsentanter, Sikkerhedsrepræsentanter, MED m.v..

Der er efterlyst mere dialog omkring denne problemstilling med skolebestyrelser og andre i de mindre byer, før der træf-fes en endelig beslutning om, hvordan fælles skoleledelse kan indføres. Det er Enhedslisten selvfølgelig helt indstillet på og vi mener også, at drøftelser mellem skolebestyrelserne og Byrådets Skoleudvalg bør være en del af processen her i foråret. Selvfølgelig skal Skolebestyrelserne inddrages – også før vi sender et eller flere forslag i høring.

Vi anerkender også den vigtige rolle skolerne har i forhold til sammenhængskraften og udviklingsmulighederne i de små byer. Vi vil derfor gerne drøfte med Skolebestyrelser, Samråd og andre, hvordan vi kan sikre, at skolerne også frem-over kan spille en sådan rolle. Her er vi åbne overfor at drøfte alle muligheder også muligheder, som ligger uden for de scenarier, som vi indtil nu har arbejdet med. Her er det vigtigt at understrege, at det er Skoleudvalget – ikke forvaltningen – som har valgt, hvilke modeller, der skal arbejdes med. Det er altså os, der har ansvaret, men det betyder også, at det er os, der kan beslutte at der eventuelt skal ses på andre modeller.          Per Clausen