Dorthe Thybo Kudsk, Bagerstræde 14, Sebbersund, kommenterer i et nyt læserbrev situationen, efter det kommissorium, som blev behandlet af Aalborg Kommunes Skoleudvalg 14. januar.

Kommentar til opdagelsen om »det forkerte dokument« vedr. fælles skoleledelse i Aalborg

Jeg vil helst ikke kommentere på andres fejl, men det er meget tydeligt, at dokumen-tet/oplægget (Kommissorium for fælles ledelse), som fejlagtigt er kommet ud i offentlig-heden, viser hvad vores politikere i Aalborg Kommune har til hensigt med de små lands-byskoler. En overskrift -med fed skrift - som: Bekendtgørelse nr. 700 af 23/62014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole er jo tydeligt for enhver, hvad handler om.

Jeg vil hellere kommentere på indhold end folks fejl. Og det er mig og særdeles mange andre borgere, der bor i landdistriktet i Aalborg Kommune, uforståeligt hvad denne be-sparelse skal til for? For det første er det håndører, man sparer, men det, der er det gru-opvækkende, det er, at den minimale besparelse, vil ha´ så store og dyrebare konse-kvenser – ikke alene for landdistriktet, men også for børnene. 

En landsbyskole er et kulturcenter
En skole er en kulturinstitution, og som tidligere undervisningsminister; Ole Vig Jensen fra Det Radikale Venstre i begyndelsen af 90´erne sagde: ET KULTURCENTER. Derfor skal man ikke ødelægge kultur, man skal investere i kultur, og kultur er også noget, der foregår på landet og ikke bare i storbyerne. Derfor undrer det mig, at partier, som Det Radikale Venstre, hopper med på denne idé? Det undrer mig endnu mere, at et parti som Enhedslisten, for hvem velfærdsstaten og kampen for de små, er et af deres mær-kesager, at dette parti er idemageren til dette forslag om at spare ledelsen væk og der-med forringe den danske folkeskole, det er mig og mange andre en stor gåde. Og hvad med Aalborgs store parti: Socialdemokratiet, der bruger enhver lejlighed til at beskrive sig selv som grundlægger af velfærdsstaten – dette parti er også et af forligspartierne bag forringelsen af folkeskolen ved at indføre fælles skoleledelse. Hvorfor??

Hvorfor ikke lave et pilotprojekt, hvor det lokale foreningsliv i landdistriktet og lands-byskolen arbejder sammen?
Hvis Aalborg Kommune havde visioner – både på skoleområdet og på udvikling af land-distriktet, så kunne vores kommune være forgangskommune i forhold til at kvalificere de små landsbyskoler –  sammen med de omkringliggende foreninger. Her kunne man lave nogle spændende udviklingsprojekter, hvor det lokale foreningsliv er med til at puste ild i den lokale landsbyskole og vice versa. Udviklingsprojekter, som bl.a. det lokale frivillige foreningsliv, kunne søge diverse fondsmidler til.